Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 648 priekšmeti

Cancel all filters
Shēma: Dzelzsbetona sienu platformas projekts

Kopija uz brūngana papīra ar Dzelzsbetona sienu platformas rasējumu, mērogā 1:5, ar dažādiem skatiem un paskaidrojošiem tekstiem latviešu valodā.Kreisajā pusē apakšdaļā tabula ar mēriem un paskaidrojumiem. Apakšējā, labajā stūrī 3 paraksti. Shēmas datējums: 1928. gads.

Shēma: Privātās pārbrauktuves garenprofils

Kopija uz brūngana papīra ar rasējumu ar nosaukumu augšdaļā "Rīgas-Jelgavas-Dobeles-Liepājas līnijas 67 kilometra 6 piketa privātās pārbrauktuves ierīkošanas garenprofilu pilsoņa Pluga vajadzībām". Veikti labojumi ar zaļu flomāsteru, apakšējā, labajā stūrī 3 paraksti: Dravnieks, Vanags, Vanags. Reversā veikti pieraksti ar zīmuli. Shēmas datējums: 20. gs. 20.-30. gadi.

Shēma: Grāvja tīrīšana Glūdā – diagramma 1938

Uz brūngana rūtiņu rasējamā papīra diagramma, kas zīmēta ar roku un attēlo grāvja tīrīšanu Glūdā dzelzceļa vajadzībām, mērogi: augstumam 1:10, garumam 1:500. Apakšējā daļā rakstīts: "Uzm. un zīm. brig. E. Grantiņš". Reversā veikti aprēķini ar zīmuli. Shēmas datējums: 1938. gads.

Shēma: Gardenes pieturas punkta ceļu profili

Uz vienpusēja caurspīdīga pauspapīra ar roku zīmēta shēma ar Gardenes pieturas punkta apbraucamā un piebraucamo ceļu ierīkošanas zemes un balasta darbu profiliem. Zīmēts ar sarkanu un pelēku zīmuli, reversā ar lillā zīmuli atzīme "CM 123". Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Pārbrauktuve un redzamības aprēķins, 1931

Kopija uz brūngana papīra ar 1 zīmējumu un 2 tabulām aprēķiniem par redzamību uz pārbrauktuves un brīdinājuma krusta novietojumu. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti. Reversā veikti pieraksti ar zīmuli. Shēmas datējums: 1931. gads.

Shēma: Margas pārbrauktuvēm no L ceļu sliedēm

Kopija ("Tek. No. 1495") uz brūngana papīra ar 4 skatiem un piezīmēm latviešu valodā. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti. Reversā ar zilu zīmuli uzraksts "CM-123". Shēmas datējums: 1932. gads.

Shēma: Dobeles stacijas plāns ar šķūņa vietu

Kopija ("Zīm. No. 9311") uz brūngana papīra - "Izkopējums no Dobeles stacijas plāna ar proj. a/s "Apekol" šķūnīša atrašanās vietas uzrādīšanu", mērogā 1:2000, ar parakstiem, apstiprinājumiem rakstītiem a r melnu tinti. Šķūņa atrašanās vieta atzīmēta ar sarkanu un zaļu krāsu, veiktas atzīmes arī ar zīmuli. Shēmu apstiprinājis Spriņģis. Reversā ar sarkanu zīmuli teksts. Shēmas datējums: 1932. gads.

Shēma: Dobeles stacijas plāns ar malkas šķūni

Kopija uz brūngana papīra ar stacijas plānu un atsevišķu, ar roku izzīmētu melnu un zaļu atzīmi - projektējamo malkas šķūni. Apakšējā daļā saskaņojuma paraksti. Shēmas datējums: ap 1932. gadu.

Shēma: Pārbrauktuves barjeras krāsošanas paraugs

Kopija uz brūngana papīra ar paraugzīmējumu mērogā 1:20, iekrāsota ar sarkanu zīmuli krāsojuma vieta, labajā pusē paskaidrojums. Apakšējā daļā uzspiests lillā zīmogs "Ar oriģinālu saskan" un paraksts "K. Lindenbergs". Shēmas datējums: 1936. gads.

Shēma: Administratīvais grafiks Glūda–Lašupe

Kopija uz brūngana papīra ar uzskaitītām ceļa meistara ceļa daļām no CM-123 (Glūda-Gardene); CM-124 (Bērzupe-Josta); CM-125 (Blīdene-Brocēni); CM-126 (Saldus-Lašupe), kā arī "Priekšstrādnieka darba gabals" un "Ceļa sarga apgaita". Augšējā, kreisajā stūrī datējums un tehniskā direktora K. Paegles apstiprinājums. Reversā ar zīmuli rakstīts "CM-123". Shēmas datējums: 1936. gads.

Shēma: Lāču pieturas punkta šķērsprofili

Kopija ("Tek. No. 1470") uz brūngana papīra ar 5 profila zīmējumiem un 1 plānu mērogā 1:2000, kopija labota/ papildināta ar melnas un zaļas tintes atzīmēm un paskaidrojumiem latviešu valodā. Labajā, apakšējā stūrī 4 saskaņotāju paraksti. Reversā ar tinti rakstīta ziņa Nr. 6682 ar zīmogu un parakstiem. Shēmas datējums: 1931. gads.

Shēma: Dobeles stacijas malkas šķūņa novietojums

Ar zīmuli izzīmēta kopija uz caurspīdīga pauspapīra ar nosaukumu augšdaļā "Izkopējums no Lejas ielas izbūves proj. Dobeles stac. uzrādot pārvietojamā malkas šķ. novietni". Shēma ar pelēku zīmuli, malkas šķūnis - ar sarkanu. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Pārmijas pārveda 24 mārciņu sliedēm

Ar zīmuli izzīmēta kopija uz caurspīdīga pauspapīra ar 2 zīmējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Augšdaļā virsraksts: "Pārmijas pārveda 24 mārc. sliedēm Marka 1/9". Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Pārmijas pārveda sliedēm IIIA tipa

Ar zīmuli izzīmēta kopija uz caurspīdīga pauspapīra ar 2 zīmējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Augšdaļā virsraksts: "Pārmijas pārveda sliedēm tipa IIIA". Kreisajā, augšējā stūrī: "marka 1/11". Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Augļu dārzu plāns Dobeles stacijā

Ar zīmuli izzīmēta kopija (noraksts) uz caurspīdīga pauspapīra ar 2 zīmējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Shēma ar pelēku zīmuli, dārzu novietošanas plāni - ar rozā tinti. Apakšējā daļā saskaņotāju paraksti: Dravnieks, Brigis, Holanders. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Šķūnis un mēslu kaste Dobeles stacijā

Kopija nr. 8891 uz brūngana papīra ar stacijas pamatplānu ar malkas šķūņa un mēslu kastes novietošanas vietām, kas iezīmētas ar zaļu krāsu. Apakšējā, labajā stūrī ar zaļu zīmuli paraksts. Shēmas datējums: 20. gs. 30.-40. gadi.

Shēma: Darbu posmi uz vienceļu un divceļu līnijām

Kopija uz brūngana papīra ar divām shēmām: "Paraugs vienceļu līnijām" un apakšā "Paraugs divceļu līnijām", kur abos uz kopijas ar sarkanas krāsas zīmuli atzīmēti atsevišķi posmi ar mēriem, kurā plānots vai arī veikts remonts, balastēšana vai tml. Shēma attiecas uz CM 123. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Lāču pieturas punkta ierīkošanas skice

Ar zīmuli izzīmēta kopija uz caurspīdīga pauspapīra - skice ("Tek. No. 1372") ar pieturas punktu ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Shēma ar pelēku zīmuli, atsevišķi sliežu ceļš ar lillā zīmuli. Apakšējā daļā saskaņotāju 2 paraksti, no kuriem Ripke uzrakstīts ar melnu tinti. Shēmas datējums: 1929. gads.

Shēma: Gardenes pieturas punkta teritorijas skice

Ar zīmuli izzīmēta skice uz gaišas kopā salīmētas lapas mērogā 1:1000 ar Gardenes pieturas punkta pagalmiem un piebraucamiem ceļiem, atsevišķi iestrīpotiem ar sarkanu zīmuli. Labajā, apakšējā stūrī ceļa meistara (CM-123) paraksts. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: 1435 mm un 1524 mm ceļa platuma gabarīti

Zilā zīmējuma kopija ar normālplatuma (N) un krievu platuma (N) gabarītiem, mērogā 1:20 ar mēriem un paskaidrojumiem apakšējā daļā latviešu valodā. Ar roku apakšā uzrakstīts "Derīgs 43. gadam". Uz kopijas ar sarkanu tinti veiktas vairākas atzīmes. Shēmas datējums: 1942. gads.

Shēma: Dobeles stacijas ūdenspumpētava

Kopija uz brūngana papīra ar Dobeles stacijas ūdenspumpētavas mehāniskās iekārtas uzstādīšanas projektu, mērogā 1:20, no mapes "Satiksmes ministrijas Latvijas valsts dzelzceļu Dobeles ūdenspumpētavas būves plāni un sarakstīšanās". Shēmas datējums: 20. gs. 20. gadi.

Shēma: Betona caurteka un gaisa vārstuļu aka

Zilā zīmējuma kopija ar betona caurteku 0,80 m pik. 2+50,5 un gaisa vārstuļu aku pik. 3+66, mērogā 1:50, no mapes "Satiksmes ministrijas Latvijas valsts dzelzceļu Dobeles ūdenspumpētavas būves plāni un sarakstīšanās". Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Novadgrāvis pie Dobeles stacijas ūdensvada

Zilā zīmējuma kopija ar novadgrāvi starp piketu 1+90.00 līdz 2+50.50 pie Dobeles stacijas ūdensvada spiedlīnijas. no mapes "Satiksmes ministrijas Latvijas valsts dzelzceļu Dobeles ūdenspumpētavas būves plāni un sarakstīšanās". Shēmas datējums: 20. gs. 20. gadi.

Shēma: Dobeles stacijas ūdens vada projekts

Zilā zīmējuma kopija ar shēmu un virsrakstu augšdaļā: "Dobeles stacijas ūdens vada spiedlīnijas jaunais projekts starp piketu 1-3+89,00." Apakšējā daļā paraksts un uzvārds Vagners. Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Dobeles st. daudzpakāpju centrbēdzes sūknis

Zilā zīmējuma kopija ar rasējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem vācu valodā ar virsrakstu augšdaļā: "Mehrstufige Kreiselpumpe Type ELG III/1-10 stufig". Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Rasējums – hidrauliskās kolonnas daļas

Zilā zīmējuma kopija ar 29 rasējumiem ar ūdens kolonnu (hidraulisko kolonu) un leģendu (specifikāciju) - tabulu latviešu valodā ar apzīmējumiem. Mērogi rasējumiem: 1:1, 1:2,5 un 1:5. Apakšējā, kreisajā s tūrī 3 paraksti, no kuriem viens inženieris A. Kilstrops. Reversā pierakstīts ar zīmuli. Shēmas datējums: 1929. gads.

Shēma: Saldus st. daudzpakāpju centrbēdzes sūknis

Zilā zīmējuma kopija ar rasējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem vācu valodā ar virsrakstu augšdaļā: "Mehrstufige Kreiselpumpe Type ELG /…(nesalasāmi)". Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Dobeles stacijas betona aku tipi

Zilā zīmējuma kopija ar rasējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā ar virsrakstu augšdaļā: "Betona aku tipi noslēdzamo vārstuļu novietošanai patēriņa līnijā". Mērogā 1:50. Apakšējā, kreisajā stūrī 3 paraksti. Reversā pierakstīts ar zīmuli. Shēmas datējums: 1929. gads.

Shēma: Dobeles un Saldus stacijas ūdens pumpētavas

Zilā zīmējuma kopija ar rasējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā ar virsrakstu augšdaļā: "Shēma: Dobeles un Saldus stacijas ūdens pumpētavas aizbīdņu sīkdaļas", mērogā 1:10. Atsevišķs zīmējums labajā pusē ar ūdens pumpētavu kopskatā, mērogā 1:50. Reversā pierakstīts ar zīmuli. Shēmas datējums: 1929. gads.

Shēma: Dobeles stacijas ēkas stāvi, 3 shēmas

Zilā zīmējuma kopija ar stacijas 1. stāvu un zilā zīmējuma kopija ar 2. stāvu, abas shēmas mērogā 1:200, zīmējusi M. Bušmane un kopija uz brūngana papīra ar stacijas ēkas 2. stāvu, visas kopijas salīmētas kopā uz papīra fragmenta - zilās kopijas priekšā, brūnā kopija aizmugurē. Reversā 2 kopijām pieraksti ar zīmuli. Shēmu datējums: 1935; 1936. gads.