Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 146 priekšmeti

Cancel all filters
Shēma: Dobeles st. ūdensvada spiedlīnijas projekts

Zilā zīmējuma kopija ar 10 rasējumiem, Liepājas-Glūdas dzelzceļa būves valdes zīmējums nr. 196, dažādos mērogos. Apstiprinājis (kreisajā, augšējā stūrī) Dzelzceļu galvenais direktors. Reversā pieraksti ar zīmuli. Shēmu datējums: 1929. gads.

Shēma: Hidrauliskās kolonnas vispārīgais skats

Zilā zīmējuma kopija - zīmējums nr. 185 ar 3 skatiem, mērogā 1:10 ar ūdens kolonnu. Apstiprinājis (kreisajā, augšējā stūrī) Dzelzceļu galvenais direktors Rode. Apakšējā, labajā stūrī 3 paraksti, viens no tiem: A. Kilstrops. Zīmējumā papildinājumi - mēri - veikti ar zīmuli. Reversā pieraksti ar zīmuli. Shēmu datējums: 1929. gads.

Shēma: Hidrants un tā daļas

Zilā zīmējuma kopija - Liepājas-Glūdas dzelzceļa būves valdes zīmējums ar 10 rasējumiem, dažādos mērogos. Apstiprinājis (kreisajā, augšējā stūrī) Dzelzceļu galvenais direktors Rode. Apakšējā, labajā stūrī 3 paraksti, viens no tiem: A. Kilstrops. Reversā pieraksti ar zīmuli. Shēmu datējums: 1929. gads.

Shēma: Dobeles stacijas ūdenstorņa cauruļu iekārta

Zilā zīmējuma kopija ar 7 rasējumiem, mērogā 1:50. Apakšējā, labajā stūrī 3 paraksti, viens no tiem: A. Kilstrops. Ar sarkanu zīmuli svītrojumi. Kreisajā malā un reversā veikti pieraksti ar zīmuli. Shēmu datējums: 1928. gads.

Shēma: Dobeles stacijas ceļu un pārmiju shēma

Ar roku zīmēta Dobeles stacijas sliežu ceļu un pārmiju shēma un paskaidrojuma tabula ar tekstiem krievu valodā. Augšējā daļā dekoratīvi izzīmēts nosaukums kirilicā "ST. DOBELE", zem tā shēma un zem tās tabula ar virsrakstu "Ekspļikacija putei i strelok". Gar lapas malu - rāmis - novilkta līnija. Reversā redzama izmantotās papīra lapas fragments - tabula. Shēmas datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Glūdas pieturas punkta ceļu shēma

Ar roku zīmēta, kopēta zila sliežu ceļu un pārmiju shēma ar tekstiem krievu un latviešu valodā, zem tās kopēta tabula, bet aizpildīta ar roku. Shēmā labojumi/ papildinājumi ar melnu tinti. Labajā pusē zem shēmas pieraksts ar roku par situāciju Dobeles stacijā (semaforu, pārmiju un stacijas ass atrašanās vietu). Reversā uzraksts A. Kalniņš. Shēmas datējums: 23.01.1945

Shēma: Gardenes pieturas punkta ceļu shēma

Ar roku zīmēta sliežu ceļu un pārmiju shēma ar tekstiem krievu valodā. Augšējā daļā dekoratīvi izzīmēts nosaukums kirilicā "ST. GARDENE", zem tā shēma un zem tās 2 tabulas ar virsrakstiem "Ekspļikacija putei" un "Ekspļikacija strelok". Gar lapas malu - rāmis - novilktas līnijas. Reversā redzama izmantotās papīra lapas fragments - zilā kopija. Shēmas datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Gardenes pieturas punkta ceļu shēma

Ar roku zīmēta sliežu ceļu un pārmiju shēma uz līniju lapas ar tekstu latviešu valodā. Augšējā daļā shēma ar atzīmēm, zem tās ar roku rakstīts "Gardenes pietura", zem tās teksts ar datējumu 21 VI 45 un paraksts beigās. Reversā nosvītrota tabula ar cilvēku vārdiem un aprēķini. Shēmas datējums: 1945. gada 21. jūlijs.

Shēma: Glūdas stacijas sliežu ceļu shēma, 1944

Ar roku zīmēta, kopēta zila shēma ar tekstiem krievu valodā, zem tās kopēta tabula. Shēmā labojumi-papildinājumi ar melnu tinti: bultas pie sliežu ceļiem. Labajā pusē zem shēmas pieraksts ar roku latviešu valodā. Reversā rakstīts teksts ar zīmuli. Shēmas datējums: 10.09.1944

Shēma: Gardenes pieturas punkta teritorijas plāns.

Zilā zīmējuma kopija ar stacijas teritorijas pamatplānu - shēmu, ar sliežu ceļiem, ēkām, piebraucamajiem ceļiem. Kreisajā, augšējā stūrī garenprofils pieturas punktam, apakšā zem shēmas divas tabulas: ēku specifikāciju un ceļu specifikācija. Shēmas-plāna mērogs (atzīmēts augšdaļā zem virsraksta): 1:2000. Apakšējā, kreisajā stūrī shēmas apstiprinātāja paraksts. Pie zilās kopijas lapas labajā, augšējā stūrī pielīmēta līniju lapa, uz kuras skice ar shēmu un norādēm ar datējumu 23.I.43. Reversā ar zīmuli rakstīts teksts "Gardene" un "CM-123". Shēmas datējums: 1939. gads.

Shēma: Dobeles stacijas sliežu ceļi

Ar zīmuli ar roku zīmēta shēma ar tekstiem krievu valodā. Augšējā daļā pasvītrots nosaukums, zem tā shēma. Shēmas datējums: 20. gs. 40.-50. gadi.

Shēma: Bērzupes stacijas teritorijas skice

Uz salocītas rūtiņu lapas kopija - ar roku zīmētu atsevišķu laukumu shēmu-skici, ar tekstiem latviešu valodā. Pie rūtiņu lapas stūrī pielīmēta līniju lapa ar roku rakstītas vēstules kopiju par Bērzupes stacijas laukumu iznomāšanu karaspēka vajadzībām, reversā paraksts - zīmogs. Shēmā dažādas atzīmes, teksti latviešu valodā. Zem virsraksta teksts "Ar sarkanu svītroto vēlams iznomāt karasp. [-ēka] vajadzībām 310x31=9610 m2". Uz abām lapām datējums: 07.06.44.

Shēma: Gardenes stacijas uzrakstu uzstādīšana

Zilā zīmējuma kopija ar stacijas piebraucamo ceļu shēmu un ar sarkanu atzīmēto stacijas uzrakstu vietām, uz vienas lapas tabulas veidā, teksts latviešu valodā. Reversā ar sarkanu zīmuli uzrakstīts 123. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Garenprofils Glūda, Lāči, Dobele, Gardene

Zilā zīmējuma kopija ar līnijas garenprofilu shēmu un paskaidrojumiem latviešu valodā, līnijā Glūda-Liepāja. Uzrādītas stacijas Glūda, Lāči, Dobele, Gardene un izmaiņu punkti, CM123 darba zona (ceļu meistara), sliežu garums, kas tiek uzraudzīts, starpstaciju posmi un to garumi, ar zīmēm apzīmēti kāpumi, kritumi un lūzumi. Reversā ar zīmuli uzrakstīts "CM123" un "VIII ceļu iec". Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Dobeles stacijas pamatplāns ar novadgrāvi

Zilā zīmējuma kopija ar stacijas sliežu ceļu un teritorijas shēmu, projektējamā novadgrāvja atzīmi un paskaidrojumiem latviešu valodā. Uz shēmas atzīmes ar violetu tinti, augšējā kreisajā stūrī datējums, labajā, apakšējā stūrī paraksta vietas - viens paraksts. Shēmas datējums: 1935. gads.

Shēma: Jelgavas–Reņģes līnijas pārbrauktuve

Zilā zīmējuma kopija - Jelgavas-Reņģes līnijas 59 km piketa 9+78 pārbrauktuves barjeru, atveramo ierīču, vadu un sarga būdas novietošanas shēma, 2. variants - shēma ar Jelgavas šosejas, grāvja, piebraucamā ceļa un sliežu ceļu novietojumiem, mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Uz shēmas apakšējā daļā, labajā pusē datējums un 2 paraksti: Ripke un Hollanders, kreisajā, apakšējā stūrī: "Zīmējis: V. Skujiņš." Shēmas datējums: 1934. gads.

Shēma: Atsavinājums uz Glūdas–Liepājas līnijas

Zilā zīmējuma kopija - nepieciešamais papildu atsavinājums uz Glūdas-Liepājas līnijas starp 143. piketu līdz 150+50. piketam - garenprofils, kreisajā malā atzīmēts "Saldus", labajā - "Glūda". Uz shēmas atzīmes ar violetu tinti, apakšējā daļā datējums un 2 paraksti. Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Gardenes pieturas uzgaidāmā telpa

Zilā zīmējuma kopija mērogā 1:2000 ar pasažieru uzgaidāmās telpas novietošanas vietu, kreisajā pusē Biksti, labajā Josta (pieturas punkti), augšdaļā A. Rodes paraksts un datējums 17. oktobrī 30. (gads), apakšā 5 paraksti: Paegle, Garsels, Lamberts, Šneiders, Dravnieks. Augšējā, labajā stūrī zīmogs ar ierakstītu datumu un plāna numuru (?) 8632. Reversā ar tinti uzrakstīta ziņa ar parakstiem par plāna saturu. Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Semaforu vietas Glūdas stacijas rajonā

Zilā zīmējuma kopija nr. 1569 – izkopējums no Jelgavas-Reņģes līnijas garenprofila Glūdas stacijas rajonā ar semaforu veco un jauno vietu uzrādīšanu. Augšdaļā Latvijas Dzelzceļu galvenā direktora K. Bļodnieka apstiprinājums, apakšējā daļā vairāki paraksti. Uz shēmas atzīmes ar violetu tinti. Shēmas datējums: 1934. gads.

Shēma: Dobeles stacijas pasažieru platforma

Zilā zīmējuma kopija nr. 8607 – izkopējums no Dobeles stacijas pamatplāna ar uzrādītu izbūvējamo pasažieru platformu. Augšdaļā, kreisajā pusē Latvijas Dzelzceļu galvenā direktora v. i. Spriņģa apstiprinājums, apakšējā daļā vairāki paraksti, veikti ar tinti: Garsels, Tūters, Paegle, Lamberts, Dravnieks. Uz shēmas atzīmes ar violetu tinti. Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Semaforu vietas Glūdas stacijas rajonā

Zilā zīmējuma kopija nr. 1568 – izkopējums no Jelgavas-Dobeles-Liepājas līnijas garenprofila Glūdas stacijas rajonā ar semaforu veco un jauno vietu uzrādīšanu. Augšdaļā Latvijas Dzelzceļu galvenā direktora K. Bļodnieka apstiprinājums, apakšējā daļā vairāki paraksti. Uz shēmas atzīmes ar violetu tinti. Reversā ar zīmuli uzraksts CM 123. Shēmas datējums: 1934. gads.

Shēma: Braucamais ceļš starp Šķībes–Auru pagastu

Zilā zīmējuma kopija mērogā 1:2000 – skice-plāns ar pieprasīto braucamo ceļu no Šķībes un Auru pagasta lauksaimnieka, ar mēriem un piezīmēm latviešu valodā. Uz shēmas atzīmes ar violetu tinti. Apakšējā, labajā stūrī 2 paraksti. Reversā piezīmes ar zīmuli. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Strupceļu atbalsti ar balasta apbērumu

Zilā zīmējuma kopija ar rasējumiem mērogā 1:20 ar 1. strupceļu atbalstiem parku un manevru ceļiem, 2. pasažieru vilcienu pieņemšanas ceļiem (gala stacijās) un aizsargu strupceļiem, 3. pasažieru vilcienu pieņemšanas ceļiem (gala stacijās), paskaidrojumi latviešu valodā. Kreisajā, augšējā stūrī paraksts, apakšējā līnijā 6 saskaņotāju paraksti. Shēmas datējums: 1938. gads.

Shēma: Cukurbiešu kraujrampa Dobeles stacijā

Zilā zīmējuma kopija nr. 12920 ar novietnes būves plānu mērogā 1:500 un griezumu A-B mērogā 1:5 ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Uz shēmas rampa izzīmēta ar roku ar sarkanu tinti. Augšējā, kreisajā stūrī paraksts. Augšējā, labajā stūrī zīmogs ar ierakstītu tekstu. Apakšējā joslā saskaņotāju 7 paraksti. Shēmas datējums: 1940. gads.

Shēma: Jelgavas–Reņģes līnijas 59 km pārbauktuve

Zilā zīmējuma kopija ar Jelgavas-Reņģes līnijas 59 kilometra piketa 9+78 pārbrauktuves barjeru, atveramo ierīču, vadu un sarga būdas novietošanas shēmu – variantiem A un B, kas atzīmēts lapā ar violetu tinti. Augšējā, kreisajā stūrī ar zīmuli atzīmēts CM 123, apakšējā, labajā stūrī paraksti: Ripke un Hollanders. Shēmas datējums: 1934. gads.

Shēma: Pakalne–Dobele–Šķībe–Glūda garenprofils

Zilā zīmējuma kopija nr. 1157 ar līnijas Liepāja–Glūda posmu – garenprofila shēmu un zīmējumiem, un pierakstiem latviešu valodā, veiktiem ar melnu tinti. Apakšējā daļā 2 paraksti. Shēmas datējums: 1928. gads.

Shēma: Petrolejas noliktava pie Dobeles stacijas

Zilā zīmējuma kopija – petrolejas noliktavas pie Dobeles stacijas projekts ar Dobeles stacijas situācijas plānu mērogā 1:2000 un apakšzemes rezervuāra ar vadu caurulēm (25 t tilpuma) plānu mērogā 1:100 ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Uz kopijas veiktas piezīmes un papildinājumi ar violetu tinti un zīmuli. Apakšā paraksts. Shēmas datējums: ap 1929. gadu.

Shēma: Mucu pildīšanas ēkas projekts

Zilā zīmējuma kopija ar priekšskatu, sānskatu (griezumu AB) un virsskatu (plānu) mērogā 1:50 ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Augšējā, kreisajā stūrī Dzelzceļu tehniskā direktora Paegles apst iprinājums ar parakstu. Apakšējā joslā 3 paraksti. Uz kopijas ar sarkanu zīmuli iekrāsoti ēku pamati. Shēmas datējums: 1929. gads.

Shēma: Stādāmo koku novietošana Dobeles stacijā

Zilā zīmējuma kopija ar 1936. gada pavasara mežu dienās stādāmo kociņu novietošanu Dobeles stacijā, ar atzīmētiem jau iestādītiem kokiem un iestādāmiem pavasarī kokiem stacijas teritorijā ar paskaidrojumiem latviešu valodā. Apakšējā joslā 7 paraksti. Shēmas datējums: 1936. gads.

Shēma: Dobeles stacijas uzrakstu uzstādīšana

Zilā zīmējuma kopija ar plānu, kurā ar diviem sarkaniem krustiņiem atzīmētas uzstādīšanas vietas stacijas teritorijā. Shēma komplektā kopā ar LDzVM krājuma priekšmetu LDzM 6444. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.