Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 161 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: V.Sidraba kvalifikācijas paaugstināšana

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīves vadītāju skolas izdota apliecība Nr.20 Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir izgājis 1,5 mēnešu garu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu un kļuvis par vecāko tvaika lokomotīvju vadītāju (mašīnistu). Kvalifikācijas paaugstināšanas kursus nokārtojis uz izcilu vērtējumu (5) . Apliecību parakstījis kursu pasniedzējs. Uz dokumenta paraksts zaļā krāsā. Gan labajā, gan kreisajā apliecības daļā Baltijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīvju vadītāju skolas zīmogs.. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka PSRS ģerbonis. Apliecība izsniegta 1954.gada jūlijā.

Dokuments: V.Sidraba darba apliecība

Apliecība Nr.0372 vācu valodā izdota Visvaldim Sidrabam, 4.mašīnu iecirkņa lokomotīves vadītājam, dzimušam 1922.gada 14.martā. Drukāts teksts vācu valodā, par to, ka apliecība izdota atrodoties vācu valsts dzelzceļa dienestā , kā arī uzskaitītas vairākas tiesības un pienākumi, ko apliecības turētājs var darīt. Apakšējā apliecības daļā zīmogi ar Nacionālsociālistiskās Vācijas simboliem: ērgli un kāršu krustu, paraksti. Apliecība derīga līdz 1943.gada 31.decembrim. Reversā vairāki datuma zīmogu ar apliecības termiņa pagarinājumi līdz 1944.gada 30.jūlijam.

Dokuments:V.Sidraba lokomotīvju vadītāja apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīves vadītāju skolas izdota apliecība Nr.489 Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir izgājis 1 mēneša garu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu un ieguvis tiesības vadīt kravas vilcienu Kvalifikācijas paaugstināšanas kursus nokārtojis uz izcilu vērtējumu (5) . Apliecību parakstījis skolas priekšnieks. Labajā apliecības daļā Latvijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīvju vadītāju skolas zīmogs.. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka PSRS ģerbonis. Apliecība izsniegta 1960.gada 1.maijā

Dokuments: V.Sidraba arodskolas apliecība

Daugavpils valsts arodu skolas un dzelzceļa tehniskās vidusskolas apliecība No 229 izsniegta Visvaldim Sidrabam, dzimušam 1922.gada 14.martā. Apliecība izdota 1941.gada 14.martā un derīga līdz 1941.gada 1.augustam. Apliecība ar foto un Daugavpils valsts arodu skolas zīmogu. Kreisajā apliecības daļā skolas priekšnieka un darbveža paraksti. Apliecība zaļā krāsā, iespiests Valsts dzelzceļu tipogrāfijā. Datējams ar 1941.gadu.

Dokuments: Par V.Sidraba darba gaitām

Apliecība izsniegta Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir strādājis uz Latvijas dzelzceļiem no 1940.gada 21.decembra līdz 1944.gada 25.jūlijam. Ieņēmis sekojošus amatus: atslēdznieks no 1940.gada 21.decembrim līdz 1941.gada 15.jūnijam, lokomotīvju kurinātājs no 1941.gada 16.jūnijam līdz 1941.gada 17.jūlijam, III šķiras lokomotīvju vadītāja palīgs no 1941.gada 18.augustam līdz 1943.gada 1.janvārim, III šķiras lokomotīvju vadītājs no 1943.gada 2.janvārim līdz 1944.gada 25.jūlijam. Atlaists no darba 1944.gada 26.jūlijā sakarā ar iesaukšanu Latvijas 44 Brīvprātīgo leģionā. Dokumenta apakšējajā, kreisajā stūrī Latvijas valsts dzelzceļu 4.mašīnistu iecirkņa priekšnieka zīmogs, parakstījuši Jelgavas pamatdepo priekšnieks un kancelejas pārzinis. Apliecība izsniegta 1944.gada 26.jūlijā.

Dokuments: V.Sidraba darba apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota darba apliecība Nr. 314917 Jelgavas depo tvaika lokomotīves mašīnistam Visvaldim Sidrabam. Apliecība ar foto, apakšējā daļā zīmogs (teksts dzisis, nesalasām), parakstījis nodaļas priekšnieks. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka krievu valodā "PSRS Ceļu satiksmes ministrija". Apliecība izdota 1956.gada 31.decembrī.

Dokuments: mašīnista V.Sidraba darba apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota apliecība Nr.056785 Jelgavas depo tvaika lokomotīvju mašīnistam Visvaldim Sidrabam. Apliecības pirmajā atvērumā V.Sidraba foto un zīmogs (teksts dzisis, lielākā daļa neizlasāma). Dokuments tumšos, ar audumu apvilktos vākos uz kā krievu valodā sudraba krāsas burtiem uzraksts "PSRS Ceļu satiksmes ministrija", augšējā, labajā stūrī arī sudraba krāsā padomju ģerbonis. Vidū ievietotas 2 lapas. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apliecība izdota 1948.gada 24.janvārī, derīga līdz 1955.gada 31.decembrim.

Dokuments: V.Sidraba skolas liecība

Skolas liecība izdota Visvaldim Sidrabam Saldus pamatskolas 4b klases skolniekam 1933./1934.mācību gadā. Liecībā novērtētas sekmes mācību priekšmetos, atstāts uz otro gadu 4.klasē. Liecību parakstījuši V.Sidraba māte, E.Sidrabs, klases pārzinis un skolas priekšnieks. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā norāde, kad sāksies nākamais mācību gads. Uz pirmā vāka zils fons kam apkārt ir dekoratīvs rāmis.

Dokuments: V.Sidraba zināšanu apstiprinājums

Apstiprinājums izdots mašīnistam V.Sidrabam, ka viņš ir izturējis minimālo kursu teorētiskajās un tehniskajās zināšanās par tvaika lokomotīves vadību. V.Sidraba zināšanas novērtētas uz labi un viņam dot as tiesības pildīt mašīnista pienākumus. Apakšējā, kreisajā stūrī PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa Jelgavas iecirkņa zīmogs. Dokumenta teksts un zīmogs krievu valodā. Drukāta veidlapa, kura papildināta rokrakstā. Parakstījuši komisijas priekšsēdētājs, locekļi. 1948.gada 12.novembris.

Dokuments: Apstiprinājums par eksaminācijau

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdotais atestāts Nr.15 Jelgavas depo tvaika lokomotīvju mašīnistam Visvaldim Sidrabam, ka 1949., 1950., 1951. gados apguvis instrukcijas par dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju, signāliem un lokomotīvju kustību. Eksamināciju nokārtojis labi. Teksts krievu valodā drukāts un papildināts rokrakstā. Atestātu parakstījis eksāmena pieņēmējs, kreisajā malā zīmogs (teksts latviešu un krievu valodā) "SCM iecirkņa kustības direkcijas (..) Jelgavas iec". Apliecība rozā krāsā. Izdota 1949.gadā.

Dokuments: V.Sidraba arodbiedrības karte

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas dzelzceļa transporta darbinieku arodbiedrības izdota apliecība Visvaldim Sidrabam kā sabiedriskais inspektors kustības drošībā. Apliecība izdota 1968.gada 31.decembrī. Gan labā, gan kreisā apliecības daļa apzīmogota ar zīmogiem (teksts dzisis, grūti salasāms). Apakšējā daļā paraksti. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā

Dokuments: V.Sidraba apbalvojuma apliecība

Visvaldim Sidrabam PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota apliecība, pie saņemtās apbalvojuma nozīmes kā teicamniekam dzelzceļa transporta sociālistiskajā sāncensība. Apbalvojuma pavēle Nr.220, izdota 1964.gada 31.jūlijā. Komplektā esošās apbalvojuma nozīmes numurs 116146. Apakšējā, kreisajā daļā paraksti un zīmogs. Apliecība brūnos, ādas imitācijas vākos uz kā ir iespiests kā izskatās saņemtā apbalvojuma nozīme un teksts krievu valodā "PSRS Ceļu satiksmes ministrija".

Dokuments: V.Sidraba iesvētīšanas dienas piemiņa

Apliecinājums par iesvētīšanas dienu, kas kā piemiņa izdots Visvaldim Sidrabam, dzimušam Rīgā, 1922.gada 14.martā. Iesvētīts 1939.gada 2.jūlijā Liepājas Annas baznīcā. Apakšējā malā Ev. Luteriskās Liepājas Sv. Annas draudzes baznīcas zīmogs un mācītāja paraksts. Dekoratīvs rāmis, augšējā daļā krusts, apakšā dzejas rindas. Apliecinājums izdots 1939.gadu.

Dokuments: Apstiprinājums parV.Sidrabs uzņemšanu

Daugavpils Valsts arodu skolas un dzelzceļu tehniskās vidusskolas paziņojums Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir izturējis teorētisko pārbaudījumu un uzņemts Daugavpils valsts dzelzceļu tehniskajā vidusskolā. Paziņojumu parakstījis skolas direktors un rakstvedis. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Paziņojums izdots 1937.gada 26.augustā

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

Izraksts Nr.580684 izdots Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir ieguvis teorētiskās un tehniskā zināšanas, lai kļūtu par dīzeļlokomotīvju mašīnistu. Nokārtoti 6 kursi, piecu baļļu sistēmā iegūtas trīs. Teksts krievu valodā drukāts ar rakstāmmašīnu un papildināts rokrakstā. Apakšējā dokumenta daļā PSRS SCM, Latvijas dzelzceļa pārvaldes, mācību iestāžu daļa, Daugavpils dzelzceļa tehnikums (izdzisis). Zīmoga teksts gan latviešu, gan krievu valodā. Dokumentu parakstījis skolas mācību daļas direktors un sekretārs.

Dokuments: Rakstiska ziņa par V.Sidraba dzimšanu

Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas izdota rakstiska ziņa Nr.1535 par Visvaldi Sidrabu, kurš dzimis 1922.gada 14.martā, tēvs- Kārlis Sidrabs un māte- Emīlija Sidraba. Centrā, dokumenta apakšējā daļā Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas zīmogs un nodaļas pārziņa paraksts. Kreisajā, apakšējā daļā pastmarka 40 santīmu vērtībā, krusteniski svītrota.

Dokuments: Apstiprinājums par eksāmena nokārtošanu

Apstiprinājums, ka Visvaldis Sidrabs apmierinoši nokārtojis padomju valsts eksaminācijas komisijas pārbaudījumu par noteikumiem tehniskajā ekspluatācijā padomju dzelzceļos. Apstiprināts eksaminācijas komisijas protokolā Nr.308 1941.gada 29.aprīlī. Kreisajā dokumenta daļā zīmogs (teksts balējis, nesalasāms), parakstījuši komisijas priekšsēdētājs un sekretārs. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Datējams ar 1941.gada 29.aprīlli

Dokuments: izraksts no slimnīcas par V.Sidrabu

Izraksts no Jelgavas pilsētas pašvaldības 1. pilsētas slimnīcas, izdots Visvaldim Sidrabam 1943.gadā, ka viņš atrodas slimnīcā ārstēšanā no 28.maija un slimo ar lipīgu slimību, tādēļ nav spējīgs parakstīties. Uz dokumenta labajā, apakšējā stūrī slimnīcas direktora paraksts. Centrā, augšējā daļā Jelgavas ģerbonis. Teksts drukāts latviešu valodā.

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas eksaminācijas komisijas apliecinājums Nr.1008 izdots tvaika lokomotīvju mašīnistam Visvaldim Sidrabam 1962.gadā. Par to, ka viņš izturējis eksāmenu dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumos, kā arī instrukcijās par signāliem un kustības drošību. Kreisajā apliecības daļā diagonāli zīmogs ar tekstu un komisijas priekšsēdētāja paraksts, labajā daļā apstiprinājuma zīmogs ar tekstu krievu valodā "CSM Baltijas dzelzceļš, lokomotīvju depo Jelgavā". Uz pirmā vāka krievu valodā "PSRS Ceļu satiksmes ministrijas apliecinājums" un pa virsu uzspiests zīmogs (teksts grūti lasāms).

Dokuments: V.Sidraba darba grāmatiņa

Darba grāmatiņa 1946.gada 30.decembrī izdota Visvaldim Sidrabam lokomotīvju vadītājam. 1944.gada 1.oktobrī "ieskaitīts" kā lokomotīvju vadītājs Jelgavas depo, 1946.gada 28.augustā piešķirta dienesta pakāpe: 3.pakāpes mašīnists. Darba gaitu uzskaitījums līdz 1977.gadam, kā arī saraksts par saņemtajiem apbalvojumiem. Dokuments uz 32 lappusēm, teksts latviešu un krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. No 14.-16. un no 30.-32.lpp PSR Savienības Tautas Komisāru Padomes lēmums par darba grāmatiņas ieviešanu, latviešu un krievu valodā. Dokuments pelēkos vākos, augšējā, labajā, stūrī PSRS ģerbonis, centrā latviešu un krievu valodā uzraksts "Darba grāmatiņa". Augšējā kreisajā stūri n orāde, ka dokuments pieder V.Sidrabam.

Dokuments: Darba līgums

Darba līgums noslēgts starp Visvaldi Sidrabu un Jaunsvirlaukas kolhoza "Staļģene" valdes priekšsēdētāju Velgu Lejnieci, 1978.gada 17.janvārī. Ziņas par V.Sidrabu pases datiem un ģimenes stāvokli. Teksts drukāts un papildināts rokrakstā latviešu valodā. Darba devēja un ņēmēja paraksti, Latvijas PSR "Staļģenes" kolhoza zīmogs

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa izdotais apstiprinājums mašīnistam Visvaldim Sidrabam, ka viņš 1948.gada 8.jūlijā ir izturējis eksāmenu PSRS dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumos Jelgavas depo, saņemot vērtējumu "labi". Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā komisijas priekšsēdētāja un locekļu paraksti. Labajā malā zīmogs, teksts uz tā krievu valodā "CSM Latvijas dzelzceļa Jelgavas depo". Uz dokumenta otras puses drukāts teksts krievu valodā "Latvijas dzelzceļš, apliecinājums par tehniskās ekspluatācijas eksāmenu"

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa izdotais apstiprinājums mašīnistam Visvaldim Sidrabam, ka viņš 1958.gadā ir izturējis eksāmenu PSRS dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumos Je lgavas depo, saņemot vērtējumu "labi". Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Labajā malā zīmogs, teksts uz tā krievu valodā "CSM Latvijas dzelzceļa Jelgavas depo". Uz dokumenta otras puses drukāts teksts krievu valodā "Latvijas dzelzceļš, apliecinājums par tehniskās ekspluatācijas eksāmenu"

Dokuments: V.Sidraba arodbiedrības biedra karte

Latvijas PSR dzelzceļa transporta strādnieku arodbiedrības biedra karte Nr.46221, izsniegta lokomotīvju vadītājam Visvaldim Sidrabam, dzimušam 1922.gadā. Darba stāž no 1940.gada, arodbiedrībā iestājies 1947.gadā Biedra kartes pirmajā atvēruma, apakšējā, kreisajā stūrī V.Sidraba foto. Pirmajā atvērumā, abās pusēs zīmogi (teksts izplūdis, grūti salasāms) Apliecībā 4 lapas, katras lapas augšējā malā gads (1947.līdz 1951), kā arī pa mēnešiem līmētas markas vairāk rubļu vērtība, kā norāde, ka veikta biedra naudas maksa. Apliecība gaiši brūnos kartona vākos, lapas gaiši oranžas, ar iespiestu dekoratīvu fona attēlu.

Dokuments: V.Sidraba sporta sabiedrības karte

PSRS Sporta sabiedrības "Lokomotīve" 1959.gadā izsniegtā biedra karte Visvaldim Sidrabam kā Jelgavas mezgla apvienotā kolektīva biedram. Apliecībā 1 lapa un ielīmēta 1 marka par biedra naudas maksāšanu 1959.gadā. Teksts drukāts krievu valodā, papildināts rokrakstā latviešu valodā. Uz pirmā apliecības vāka zīmogs (dzisis). Apliecība brūnos kartona vākos, uz pirmā: teksts krievu valodā un sporta apvienības "Lokomotīve" logo. Aizmugurējā atvērumā krievu valodā biedra tiesības un pienākumi.

Dokuments: V.Sidraba skolnieka apliecība

Apliecība Nr.89 ar foto, izsniegta Liepājas 5.pamatskolas 5A klases skolniekam 1935./1936.mācību gada. Dokumentu parakstījis skolas priekšnieks, zīmogs. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka uzspiests mācību gads 1935./1936 (teksts dzisis).

Dokuments: V.Sidraba darba līgums

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa Jelgavas lokomotīvju depo darba līgums, ko no vienas puses slēdz Visvaldis Sidrabs, no otras- Mihails Terasims, ka V.Sidrabs tiek pieņemts darbā Jelgavas lokomotīvju depo kā mašīnists uz astoņiem gadiem. Līgumā atrunāts ar darbu saistītie noteikumi. Līgumu parakstījuši pats V.Sidrabs un depo priekšnieks. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan veidlapa papildināta rokrakstā uz lapas abām pusēm. Dokuments Nr.64 izdots 1947.gada 23.maijā.

Dokuments: V.Sidraba skolas liecība

Skolas liecība izdota Visvaldim Sidrabam Saldus pamatskolas 1a klases skolniekam 1930./1931.mācību gadā. Liecībā novērtētas sekmes mācību priekšmetos, pārcelts uz II klasi. Liecību parakstījuši V.Sidraba māte, E.Sidrabs, skolas pārzinis. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā norāde, kad sāksies nākamais mācību gads.

Dokuments: V.Sidraba skolas liecība

Skolas liecība izdota Visvaldim Sidrabam Rīgas pilsētas 17. pamatskolas 1a klases skolniekam 1929./1930.mācību gadā. Liecībā novērtētas sekmes mācību priekšmetos, pārcelts uz BI klasi. Liecību parakstījuši V.Sidraba tēvs, K.Sidrabs, klases pārzinis un skolas pārzinis. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā norāde, kad sāksies mācību gads.

Dokuments: V.Sidraba skolas liecība

Skolas liecība izdota Visvaldim Sidrabam Saldus pamatskolas 3a klases skolniekam 1932./1933.mācību gadā. Liecībā novērtētas sekmes mācību priekšmetos kā nepietiekams un atstāts uz otro gadu 3 klasē. Liecību parakstījuši V.Sidraba māte, E.Sidrabs, klases pārzinis un skolas priekšnieks. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā norāde, kad sāksies nākamais mācību gads.