Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 66 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dokuments: Valentīnas Rutups darba grāmata

Darba grāmata izdota PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļa vilcienu dispečerei Valentīnai Rutups, dzimušai Višnevskai 1932.gadā. Darba gaitas dzelzceļā uzsākusi 1950.gadā, pensijā devusies 1986.gadā. Dokumentam pelēki kartona vāki, augšējā, kreisajā stūrī PSRS ģerbonis, centrā uzraksts latviešu un krievu valodā: "DARBA GRĀMATIŅA". Pie dokumenta pielikums. Abi dokumenti aizpildīti rokrakstā, krievu valodā. Visos atvērumos apakšējā malā zīmogi. Datējams ar 1950-1986.gadu

Dokuments: V.Rutups darba apliecība

Darba apliecība Nr.091586 izdota Baltijas dzelzceļa Jelgavas ceļu nodaļas dispičerei Valentīnai Rutups 1984.gada 10.janvārī. Apliecība ar sarkaniem vākiem, centrā PSRS ģerbonis, augšējā un apakšējā malā uzraksts krievu valodā : "PSRS", "Ceļu satiksmes ministrija". Apliecībā V.Rutups foto un zīmogi. Teksts rokrakstā krievu valodā. Datējams ar 1984.gada 10.janvāri

Dokuments: V.Rutups apliecība par izglītiību

Vispārizglītojošās izglītības apliecība Nr.068856 , izsniegta Rūtupei Valentīnai Aleksandra meitai, pabeidzot Jelgavas 1. vispārizglītojošo maiņu vidusskolu. Apliecība gan latviešu, gan krievu valodā ar apgūtajiem mācību priekšmetiem un vērtējumu. Tajā zīmogi, skolas direktora un skolotāju paraksti. Apliecība zaļos vākos, ar zelta burtiem rakstīts krievu un latviešu valodā: "Latvijas PSR izglītības ministrija, APLIECĪBA par astoņgadīgo izglītība", centrā Latvijas PSR ģerbonis.

Dokuments: V.Rutups iegūtās izglītības apliecība

Satiksmes ceļu ministrijas izsniegtā apliecība Nr.048647 Valentīnai Višņevskai (vēlāk Rutups), iegūstot stacijas dežuranta profesiju. V.Višņevska beigusi Liepājas ceļu tehniskās skolu. Apliecība krievu va lodā ar sievietes foto, zīmogu un parakstiem. Mācījusies no 1953.gada 1.oktobra- 1954.gada 31.jūlijs. Datējams ar 1954.gada 31.jūliju

Dokuments: V.Rutups iegūtās izglītības diploms

Daugavpils dzelzceļa transporta tehnikuma izsniegtais diploms Nr.643333 Valentīnai Rutups, pabeidzot pilno kursu dzelzceļa ekspluatācijas specialitātē un iegūstot ekspluatācijas tehniķa kvalifikāciju. Diploms latviešu un krievu valodā, ar zīmogiem, direktora un sekretāra parakstiem. Teksts rakstīts ar melnu tinti rokrakstā. Tumši zilos sintētiska materiāla vākos ar iespiestu Latvijas PSR ģerboni un krievu valodā : "Diploms" Datējams ar 1970.gada 30.jūniju

Dokuments: V.Strautmaņa līguma grāmatiņa

Līguma grāmata izdota rūpniecības akciju sabiedrībā "Vairogs" darbiniekam Voldemāram Strautmanim, kurš ieņēmis uzņēmumā mācekļa amatu. Grāmatai tumši kartona vāki un uz pirmā uzlīmēta lapa uz kā rokrakstā rakstīts : "Strautmanis Volderars". Iespiestais teksts rokrakstā papildināts ar informāciju par V.Strautmaņa darba gaitām. 12lpp. Datējams ar 1939.gada 19.jūnijā

Dokuments: Dzelzceļnieku biedrības biedra karte

Atslēdznieka Teodora Konofejeva Latvijas Dzelzceļnieku biedrības biedra karte. Norāde, ka ieskaitīts Rīgas nodaļā 1937.gada28.decembrī. Apliecība Nr.7374, apakšējā daļā Dzelzceļnieku biedrības zīmogs, valdes priekšsēdētāja un sekretāra paraksts. Balsots 1939.gads. Nosaukumam "Latvijas Dzelzceļnieku Biedrības biedra karte" sākuma burti zaļā krāsā. Reversā biedrības mērķi, biedru tiesības un pienākumi. Datējams ar 1938.gads

Dokuments: Z.Gormovas darba apliecība

Pasažieru vagona 1 klases apliecība izdota Z.Gromovai, piešķirot viņai pasažieru vagona 1.klasespavadones nosaukumu. PSRS Ceļu satiksmes ministrijas pavēle Nr. X-34780/20.10. Apliecības teksts krievu valodā: drukāts un papildināts ar melnu tinti rokrakstā, apakšējā malā 3 paraksti. Kreisajā apliecības daļā uz dzeltena fona PSRS kontūra un pasažieru vagons. Tumši zili vāki uz kuriem dzelteniem burtiem krievu valodā rakstīts: "1.klases pasažieru vagona pavadones apliecība" Datējams ar 1980.gadu

Dokuments: Z.Gormovas apbalvojuma apliecība

Apliecība izdota Z.Gromovai par viņas apbalvošanu ar nozīmi "1977.gada sociālistiskās sacensības uzvarētājs". Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apliecības kreisajā pusē, centrā apbalvojuma nozīmes zīmējums. Apliecība apzīmogota ar PSRS Ceļu Satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļa kadru daļas zīmogu. Apakšējā daļā paraksts. Uz apliecības vāka zaļš ornaments un uzraksts krievu valodā ar melniem un sarkaniem burtiem. Datējams ar 1977.gada 5.decembri

Dokuments: Eksāmena nokārtošanas apliecinājums

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdots apliecinājums Nr.23, ka Jelgavas depo mašīnists Visvaldis Sidrabs izturējis eksamināciju tvaika lokomotīvju tehniskajā ekspluatācijā. Apliecība izdota 1946.gada 17 jūnijā. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. PSRS Ceļu satiksmes Latvijas dzelzceļa Jelgavas nodaļas zīmogs. Apakšējā daļā komisijas priekšsēdētāja paraksts.

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

Latvijas valsts dzelzceļu 4.mašīnu iecirkņa 1941.gada 18.augustā izdotā apliecība Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir pārbaudīts no 4.mašīnu iecirkņa eksaminācijas komisijas un ir apstiprinājis zināšanas, lai iegūtu lokomotīves vadītāja palīga kvalifikāciju un pildītu pienākumus. Apakšējā malā mašīnistu iecirkņa priekšnieka paraksts un zīmogs. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apliecība datējama ar 1941.gadu.

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

Latvijas dzelzceļš Mašīnu un materiālu direkcijas apliecība Nr.1122 izdota Visvaldim Sidrabam. Par to, ka viņš 1942.gada 14.oktobrī apmierinoši izturēji teorētisko un 1942.gada 19.augustā praktiskos pārbaudījumus un ieguvis un ieguvis tiesības patstāvīgi vadīt visu platumu ceļu lokomotīves. Kreisajā apliecības daļā Valsts dzelzceļu Mašīnu un materiālu sektora zīmogs. Parakstījis mašīnu un materiālu direktors un lokomotīvju daļas vadītājs. Apakšējā apliecības daļā norāde, ka vadot lokomotīvi apliecībai jābūt pie sevis. Teksts latviešu valodā, vāki melnos auduma vākos. Apliecība izdota 1942.gada 15.oktobrī.

Dokuments: V.Sidraba arodbiedrības biedra karte

Dzelzceļa transporta strādnieku arodbiedrības biedra karte Nr.459178. Pirmajā atvērumā ziņas, ka izdota lokomotīves vadītājam Visvaldim Sidrabam dzimušam 1922.gadā. Iestājies arodbiedrībā 1947.gadā. Teksts drukāts un papildināts rokrakstā gan latviešu, gan krievu valodā. Apliecība ar foto, apakšējajā malā arodbiedrības zīmogi. Nākamajos 3 apliecības atvērumos līmētas markas, ka 1952- 1956.gadam maksāta biedra nauda. Apliecība pelēkos auduma vākos uz kā latviešu un krievu valodā uzraksti: "Visu zemju proletārieši savienojieties/ Arodbiedrības biedra karte" Datējams ar 1952.-1956.gadam

Dokuments: Rīkojums par V.Sidraba pārcelšanu

Noraksts no rīkojuma Nr. TAP 3375 par Visvalža Sidraba, Jelgavas 4.mašīnu iecirkņa lokomotīvju vadītāja palīga paaugstināšanu amatā par 4.mašīnu iecirkņa lokomotīvju vadītāju, sakarā ar lokomotīvju vadītāja tiesību iegūšanu. Algas apmērs paaugstinās no 35 latiem uz 105 latiem mēnesī. Rīkojumu parakstījis Mašīnu un materiālu direktors J.Caune un administratīvās nodaļas vadītājs P.Kalniņš. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts ar rakstāmmašīnu. Datējams ar 1943.gadu

Dokuments: V.Sidraba darba apliecība

Apliecība Nr.0372 latviešu un krievu valodā izdota Visvaldim Sidrabam, 4.mašīnu iecirkņa lokomotīves vadītājam., dzimušam 1922.gada 14.martā. Drukāts teksts latviešu un krievu valodā, par to, ka apliecība izdota atrodoties vācu valsts dzelzceļa dienestā , kā arī uzskaitītas vairākas tiesības un pienākumi, ko apliecības turētājs var darīt. Apakšējā apliecības daļā zīmogi ar Nacionālsociālistiskās Vācijas simboliem: ērgli un kāršu krustu, paraksti. Apliecība derīga līdz 1943.gada 31.decembrim. Reversā vairāki datuma zīmogu ar apliecības termiņa pagarinājumi līdz 1944.gada 30.jūlijam.

Dokuments: V.Sidraba un Z.Lebko laulības apliecība

Laulību apliecība, izraksts no Vircavas Ev. Luteriskās baznīcas draudzes grāmatas, ka 1943.gada 25.decembrī Visvaldis Sidrabs, kurš dzimis 1922.gada 14.martā Rīgā, latvietis, luterāņu ticībā, strādājošs 4.mašīnu iecirknī kā lokomotīves vadītājs, dzīvojošs Jelgavā Goringa ielā 87 par sievu apņēmis Zofiju Lebko, dzimušu 1920.gada 25.februārī Polijā, polieti, pareizticīgo ticībā, strādājošu Svētes pamatskolā par mājkalpotāju. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā apliecības daļā Vircavas Ev. Luteriskās baznīcas mācītāja paraksts, Vircavas baznīcas zīmogs. Laulību apliecība izdota Jelgavā, 1943.gada 30.decembrī.

Dokuments: V.Sidraba kvalifikācijas paaugstināšana

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīves vadītāju skolas izdota apliecība Nr.20 Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir izgājis 1,5 mēnešu garu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu un kļuvis par vecāko tvaika lokomotīvju vadītāju (mašīnistu). Kvalifikācijas paaugstināšanas kursus nokārtojis uz izcilu vērtējumu (5) . Apliecību parakstījis kursu pasniedzējs. Uz dokumenta paraksts zaļā krāsā. Gan labajā, gan kreisajā apliecības daļā Baltijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīvju vadītāju skolas zīmogs.. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka PSRS ģerbonis. Apliecība izsniegta 1954.gada jūlijā.

Dokuments: V.Sidraba darba apliecība

Apliecība Nr.0372 vācu valodā izdota Visvaldim Sidrabam, 4.mašīnu iecirkņa lokomotīves vadītājam, dzimušam 1922.gada 14.martā. Drukāts teksts vācu valodā, par to, ka apliecība izdota atrodoties vācu valsts dzelzceļa dienestā , kā arī uzskaitītas vairākas tiesības un pienākumi, ko apliecības turētājs var darīt. Apakšējā apliecības daļā zīmogi ar Nacionālsociālistiskās Vācijas simboliem: ērgli un kāršu krustu, paraksti. Apliecība derīga līdz 1943.gada 31.decembrim. Reversā vairāki datuma zīmogu ar apliecības termiņa pagarinājumi līdz 1944.gada 30.jūlijam.

Dokuments:V.Sidraba lokomotīvju vadītāja apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīves vadītāju skolas izdota apliecība Nr.489 Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir izgājis 1 mēneša garu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu un ieguvis tiesības vadīt kravas vilcienu Kvalifikācijas paaugstināšanas kursus nokārtojis uz izcilu vērtējumu (5) . Apliecību parakstījis skolas priekšnieks. Labajā apliecības daļā Latvijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīvju vadītāju skolas zīmogs.. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka PSRS ģerbonis. Apliecība izsniegta 1960.gada 1.maijā

Dokuments: V.Sidraba arodskolas apliecība

Daugavpils valsts arodu skolas un dzelzceļa tehniskās vidusskolas apliecība No 229 izsniegta Visvaldim Sidrabam, dzimušam 1922.gada 14.martā. Apliecība izdota 1941.gada 14.martā un derīga līdz 1941.gada 1.augustam. Apliecība ar foto un Daugavpils valsts arodu skolas zīmogu. Kreisajā apliecības daļā skolas priekšnieka un darbveža paraksti. Apliecība zaļā krāsā, iespiests Valsts dzelzceļu tipogrāfijā. Datējams ar 1941.gadu.

Dokuments: V.Sidraba darba apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota darba apliecība Nr. 314917 Jelgavas depo tvaika lokomotīves mašīnistam Visvaldim Sidrabam. Apliecība ar foto, apakšējā daļā zīmogs (teksts dzisis, nesalasām), parakstījis nodaļas priekšnieks. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka krievu valodā "PSRS Ceļu satiksmes ministrija". Apliecība izdota 1956.gada 31.decembrī.

Dokuments: mašīnista V.Sidraba darba apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota apliecība Nr.056785 Jelgavas depo tvaika lokomotīvju mašīnistam Visvaldim Sidrabam. Apliecības pirmajā atvērumā V.Sidraba foto un zīmogs (teksts dzisis, lielākā daļa neizlasāma). Dokuments tumšos, ar audumu apvilktos vākos uz kā krievu valodā sudraba krāsas burtiem uzraksts "PSRS Ceļu satiksmes ministrija", augšējā, labajā stūrī arī sudraba krāsā padomju ģerbonis. Vidū ievietotas 2 lapas. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apliecība izdota 1948.gada 24.janvārī, derīga līdz 1955.gada 31.decembrim.

Dokuments: V.Sidraba zināšanu apstiprinājums

Apstiprinājums izdots mašīnistam V.Sidrabam, ka viņš ir izturējis minimālo kursu teorētiskajās un tehniskajās zināšanās par tvaika lokomotīves vadību. V.Sidraba zināšanas novērtētas uz labi un viņam dot as tiesības pildīt mašīnista pienākumus. Apakšējā, kreisajā stūrī PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa Jelgavas iecirkņa zīmogs. Dokumenta teksts un zīmogs krievu valodā. Drukāta veidlapa, kura papildināta rokrakstā. Parakstījuši komisijas priekšsēdētājs, locekļi. 1948.gada 12.novembris.

Dokuments: Apstiprinājums par eksaminācijau

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdotais atestāts Nr.15 Jelgavas depo tvaika lokomotīvju mašīnistam Visvaldim Sidrabam, ka 1949., 1950., 1951. gados apguvis instrukcijas par dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju, signāliem un lokomotīvju kustību. Eksamināciju nokārtojis labi. Teksts krievu valodā drukāts un papildināts rokrakstā. Atestātu parakstījis eksāmena pieņēmējs, kreisajā malā zīmogs (teksts latviešu un krievu valodā) "SCM iecirkņa kustības direkcijas (..) Jelgavas iec". Apliecība rozā krāsā. Izdota 1949.gadā.

Dokuments: V.Sidraba arodbiedrības karte

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas dzelzceļa transporta darbinieku arodbiedrības izdota apliecība Visvaldim Sidrabam kā sabiedriskais inspektors kustības drošībā. Apliecība izdota 1968.gada 31.decembrī. Gan labā, gan kreisā apliecības daļa apzīmogota ar zīmogiem (teksts dzisis, grūti salasāms). Apakšējā daļā paraksti. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā

Dokuments: V.Sidraba apbalvojuma apliecība

Visvaldim Sidrabam PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota apliecība, pie saņemtās apbalvojuma nozīmes kā teicamniekam dzelzceļa transporta sociālistiskajā sāncensība. Apbalvojuma pavēle Nr.220, izdota 1964.gada 31.jūlijā. Komplektā esošās apbalvojuma nozīmes numurs 116146. Apakšējā, kreisajā daļā paraksti un zīmogs. Apliecība brūnos, ādas imitācijas vākos uz kā ir iespiests kā izskatās saņemtā apbalvojuma nozīme un teksts krievu valodā "PSRS Ceļu satiksmes ministrija".

Dokuments: Apstiprinājums parV.Sidrabs uzņemšanu

Daugavpils Valsts arodu skolas un dzelzceļu tehniskās vidusskolas paziņojums Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir izturējis teorētisko pārbaudījumu un uzņemts Daugavpils valsts dzelzceļu tehniskajā vidusskolā. Paziņojumu parakstījis skolas direktors un rakstvedis. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Paziņojums izdots 1937.gada 26.augustā

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

Izraksts Nr.580684 izdots Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir ieguvis teorētiskās un tehniskā zināšanas, lai kļūtu par dīzeļlokomotīvju mašīnistu. Nokārtoti 6 kursi, piecu baļļu sistēmā iegūtas trīs. Teksts krievu valodā drukāts ar rakstāmmašīnu un papildināts rokrakstā. Apakšējā dokumenta daļā PSRS SCM, Latvijas dzelzceļa pārvaldes, mācību iestāžu daļa, Daugavpils dzelzceļa tehnikums (izdzisis). Zīmoga teksts gan latviešu, gan krievu valodā. Dokumentu parakstījis skolas mācību daļas direktors un sekretārs.

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas eksaminācijas komisijas apliecinājums Nr.1008 izdots tvaika lokomotīvju mašīnistam Visvaldim Sidrabam 1962.gadā. Par to, ka viņš izturējis eksāmenu dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumos, kā arī instrukcijās par signāliem un kustības drošību. Kreisajā apliecības daļā diagonāli zīmogs ar tekstu un komisijas priekšsēdētāja paraksts, labajā daļā apstiprinājuma zīmogs ar tekstu krievu valodā "CSM Baltijas dzelzceļš, lokomotīvju depo Jelgavā". Uz pirmā vāka krievu valodā "PSRS Ceļu satiksmes ministrijas apliecinājums" un pa virsu uzspiests zīmogs (teksts grūti lasāms).

Dokuments: V.Sidraba darba grāmatiņa

Darba grāmatiņa 1946.gada 30.decembrī izdota Visvaldim Sidrabam lokomotīvju vadītājam. 1944.gada 1.oktobrī "ieskaitīts" kā lokomotīvju vadītājs Jelgavas depo, 1946.gada 28.augustā piešķirta dienesta pakāpe: 3.pakāpes mašīnists. Darba gaitu uzskaitījums līdz 1977.gadam, kā arī saraksts par saņemtajiem apbalvojumiem. Dokuments uz 32 lappusēm, teksts latviešu un krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. No 14.-16. un no 30.-32.lpp PSR Savienības Tautas Komisāru Padomes lēmums par darba grāmatiņas ieviešanu, latviešu un krievu valodā. Dokuments pelēkos vākos, augšējā, labajā, stūrī PSRS ģerbonis, centrā latviešu un krievu valodā uzraksts "Darba grāmatiņa". Augšējā kreisajā stūri n orāde, ka dokuments pieder V.Sidrabam.