Latest news

Jūs atrodaties šeit

Kolekciju priekšmeti

Apakškolekcijas

Grid List
Atrasti 619 priekšmeti

Atcelt visus filtrus
Dok. 7 ESP kursu dalībn. E.Kušķa prakses lapa

Nosaukums: Dokuments: 7ESP kursu dalībnieka Edgara Kušķa prakses lapa. Praktizējies Rīgas pas. stacijā 1942.g. 21.sept., telegrāfista prakse. Veidlapa iespiesta latv.dzc. tipogrāfijā 1941.g. Vieta: Rīga

Dok. Apliecība Nr.36(77) kursi kustības aģentu sag

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.36(77). Rīgas - Orlas valsts dzc. Rīgas dzc. kursi kustības aģentu sagatavošanai. Apliecība izdota Jānim Švarcam - kursu klausītājam (1.10.1914.-2.07.1915.). Rīgā, 1915.g. krievu val. Vieta: Rīga

Dok.Kristību apliecības noraksts J.Švarcs, 1910.g.

Nosaukums: Dokuments: Kristību apliecības noraksts. 1910.g. 29.dec. Jānis Švarcs kristīts Dobeles ev-lut. latv. draudzes Baznīcā 1891.g.20.oktobrī. Dzimis 1891. 27.sept. Kl.Fridrihs-hof (Krimūnas) st acijā. vecāki - sargs Kristaps Švarcs un Natālija. Vācu un krievu val. Vieta: Dobele, st. Krimūnas

Dok. Apsveikums-J.Švarca k-gam 30 darba g.

Nosaukums: Dokuments: Apsveikums. "Sveicam mūsu cienījamo Jāni Švarca kungu 30 gadu darba atcerē, 1938.g. 14.novembrī. Pasažieru nodaļa". Zīmēts. 2. pusē paraksti. Vieta: Rīga

Dok.Valmieras šaursl. pievdc. valdes sēdes protok.

Nosaukums: Dokuments: "Valmieras šaursliežu pievedceļš. Valdes sēdes protokols. Nr.246" Noraksts 1938.g. 16.V Saturs: ogļu iepirkšana, valdes pārvaldnieka N.Latiševa aizvadīšana pensijā un J.Svarana pieņemšana viņa vietā. Valdes loc.: N.Dombrovskis, A.Kalniņš, J.Hoffs, M.Hoffs. 2 lpp. mašīnrakstā. Vieta:

Dok.veidlapa par atalgojuma saņemšanu

Nosaukums: Dokuments: veidlapa "Ziņas par personām, kas sajēmušas vai kurām pienācās sajemt otrā pusē minētos atalgojumus un citas izmaksas 1938.g." Aizpildījusi Liepājas - Aizputes šaursliežu dzc. a/s likvidatore Latvijas kredītbanka par komercdaļas vad. Jāni Svarānu. 1 lpp. mašīnrkstā. Vieta:

Dokuments: Veidlapa par atalgojuma saņemšanu

Nosaukums: Dokuments: veidlapa "Ziņas par personām, kas sajēmušas vai kurām pienācās sajemt otrā pusē minētos atalgojumus un citas izmaksas 1938.g." Aizpildījusi Liepājas - Aizputes šaursliežu dzc. a/s likvidatore Latvijas kredītbanka par komercdaļas vad. Jāni Svarānu. 1 lpp. mašīnrkstā. Vieta: Rīga

Dok.Valmieras šaursl. pievdc. valdes paziņojums

Nosaukums: Dokuments: Valmieras šaursliežu pievedceļa a/svaldes paziņojums par 1924.g. 29.jūl. akcionāru sapulcē ievēlētajiem valdes loc. (direktoriem): valdes priekšsēdētājs Manfreds Vegezaks, valdes loc: Gustavs Zemgals, Augusts kalniņš, Nikolajs Dombrovskis, valdes loc. kand. Hartvigs bar. Bistrams. 2. lpp. - paraksti. Rīgā, 1924.g. 1.sept. 2 lp. iespieddarbs. Vieta:Rīga

Dokuments: Lokomotīves vadītāja apliecība (šaursl)

Nosaukums: Dokuments: Lokomotīves vadītāja apliecība Nr.43 par tiesībām vadīt šaursliežu lokomotīvi. Izdevis Latvijas dzc. pārvaldes Lokomotīvju dienests Konstantīnam Skrīverim. 1951.g. Krievu val. Vieta:

Iespieddarbs:Atklātne ziedojumu vākšanai karavīr.

Nosaukums: Iespieddarbs: Atklātne "R.V.K. sostojašij pod AVG pokrovitj. EIB. gosudareni imperatrici Aļeksandri fjodorovni v pridjelah Riga-Orlovskoi ž.d. na nuždi vainov, ih semeistv, vdov i sirot". Atklātne ziedojumu vākšanai Rīgas - Orlas dzelzceļā karavīriem un viņu ģimenēm. Uz atklātnes: Krievijas un Francijas karogi, Eifeļa torņa attēls. 1914.g. Iespiesta G.Gempeļ un Ko. tipogrāfijā Rīgā Vieta: Rīga

Dokuments: Peronas apliecība, izd. I.Paspārnem

Nosaukums: Dokuments: Personas apliecība Nr.6315, izdota tehniskajam kantoristam Jelgavas stacijā Indriķim Paspārne. 1930.g. 4.jūlijā. Ekspluatācijas direktora un kancelejas pārziņa paraksti. 3 lp. Vieta: Jelgava

Dokuments: Peronas apliecība, izd. J.Janītim

Nosaukums: Dokuments: Personas apliecība Nr.13102. izdevusi Satiksmes Ministrijas Dzelzceļu virsvalde I Ekspluatācijas nodaļas II iecirkņa ekspluatācijas revidentam Jānim Janītim 1926.g. 26.februārī Vieta:

Dokuments: Darba gr. Jelgavas st. svērēja Jansona

Nosaukums: Dokuments: Darba grāmatiņa. Jelgavas stacijas vec. svērēja Alberta Jansona. Izdota 1946.g. 5.novembrī. Jelgavas stacijas zīmogi. Zīmogs par Baltijas dzc. izveidošanu sakarā ar Lietuvas, Latvijas un Igaunijas dzelzceļu apvienošanu 16.11.1963. Ieraksti latv. un krievu val. 32 lpp. Vieta: st.Jelgava

Dokuments: Apliecība Nr.056706, izd. tehniķim Roze

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.056706, izdota tehniķim - leitnantam Jēkabam Roze. Pakāpe piešķirta ar pavēli Nr.22/C3, 11.03.1947. Izdevusi PSRS Satiksmes ceļu ministrija. Ieliktnis Jelgavas depo lokomotīves vadītāja J.Rozes dienesta apliecība, izdota 10.03.1954. Krievu val. 2 lp. Vieta:

Dokuments: Apliecība par tiesībām vadīt lokomotīvi

Nosaukums: Dokuments: Apliecība par tiesībām vadīt lokomotīvi Nr.156432. Izdevusi PSRS Satiksmes ceļu ministrija, Baltijas dzc. Jēkabam Rozem 13.03.1956. Izdota uz praktiskās pārbaudes akta 23.05.1939. un teorētiskās pārbaudes akta 18.06.1939. pamata. Krievu val. 2 lp. Vieta:

Dokuments: Apliecība Rozem par 3 kl. mašīn.n.piešķ

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.056619, izdota Jelgavas depo mašīnistam Jēkabam Rozem par 3. klases mašīnista nosaukuma piešķiršanu uz 28.08.1946. pavēles Nr.321 pamata. Jelgavas lokomotīvju depo zīmogs. Vieta: st.Jelgava

Dokuments: Apliecība Nr.250, izd. V.Sergunam

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.250, izdota Viktoram Sergunam, dzim. 05.03.1913., Jelgavas valsts arodu dkolas un tehnikuma III kl. audzēknim. Izdota 15.10.1938., derīga līdz 16.01.1939. 2 lp. Vieta:st.Jelgava

Dokuments: LR pase- Viktora Serguna izd.05.03.1913

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Republikas pase - Viktora Serguna, dzim. 05.03.1913. LN Nr.019997. Izdevis Jelgavas apr. policijas I iecirkņa priekšnieks 13.08.1934. 32 lpp. Vieta:

Dokuments: PSRS Sat.min. izdota apliecība Sergunam

Nosaukums: Dokuments: PSRS Satiksmes ceļu ministrijas izdota apliecība Aleksandram Sergunam - Jelgavas stacijas vagonu sastādītājam par apbalvošanu ar zīmi "Otļičņij dvižeņec" 28.04.1956. 2 lp. Krievu val. Vieta: st.Jelgava

Dokuments: Apliecība par tiesībām patst.vadīt lok.

Nosaukums: Dokuments: Apliecība Nr.4. Izdevusi Latv.dzc. virsvaldes Mašīnu direkcija lokomotīves vadītāja palīgam Nikolajam Zariņam par tiesībām patstāvīgi vadīt lokomotīves uz visiem Latvijas dzelzceļiem. 08.07.1922. Mašīnu direktora zīmogs. 2 lp. Vieta:

Dokuments: Apliecība (Ausweis) J.Geidonim, Jelgava

Nosaukums: Dokuments: Apliecība (Ausweis) Nr.12708, derīga līdz 31.12.1943., izdota Jānim Geidonim, 4. mašīnu iecirkņa Jelgavā strādniekam (labots: pamatdepo dežurantam), dz. 02.02.1899., ka viņš atrodas vācu valsts dzc. dienestā. Pagarināta vairākkārt, līdz 30.06.1944. Vācu, latv. un krievu val. 2 lp. Vieta: Jelgava

Iespieddarbs: Daugavas tilta Krustp-Jēkbp. atklātn

Nosaukums: Iespieddarbs: Daugavas tilta starp Krustpili un Jēkabpili atklāšanas piemiņas atklātne. 1936.g. 16.novembrī. Vieta: Krustpils

Dokuments:Rīgas-Orlas dzc. personas apliecība

Nosaukums: Dokuments: Rīgas - Orlas dzelzceļa personas apliecība Nr.1227, izdota Materiālu dienesta Rīgas veikala strādniekam Ansim Lame. 12.01.1910. Rīgas - Orlas dzc. Materiālu dienesta I iec. revidenta zīmogs. 2 lp. Vieta:

Dokuments:V.Neimaņa karaklausības apliecība

Nosaukums: Dokuments: Bruņoto vilcienu pulka seržanta (virsnieka vietnieka) Vilhelma Neimaņa karaklausības apliecība. Izdota 1927.g. Bruņoto vilcienu pulka zīmogs. V.Neimanis dzimis 09.05.1903., iesaukts obligātajā aktīvā kara dienestā 11.02.1926., atvaļināts 27.08.1927. Pielikumā: izvilkums no dienesta gaitas saraksta (zils). 20 lpp. Vieta:

Dokuments: Latvijas Republikas pase V.Neimanim

Nosaukums: Dokuments: Latvijas Republikas pase LZ Nr.001223, izdota Vilhelmam Neimanim. Izdevis Kuldīgas apr. policijas II iecirknis Saldū, 1927.g. 16. novembrī. Foto. 32 lpp. Vieta: Saldus

Dokuments:D-pils dzc.tehn.vsk. apliecība, Sidrabam

Dokuments: Daugavpils Valsts dzelzceļu tehniskās vidusskolas apliecība. Izdota Visvaldim Sidrabam, dzim. 14.03.1922., par to, ka viņš no 8.09.1937.–15.06.1941. apmeklējis šo vidusskolu un beidzis tās pilnu kursu. Nr. B-866, 10.11.1924. Sekmju saraksts. Skolas zīmogs un direktora P. Vanaga paraksts u. c. Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijas zīmogs. Uz vāka: Latvijas Dzelzceļa emblēma un lokomotīves zīmējums. 2 lapaspuses. Vieta: Daugavpils

Dokuments: Apliecība Nr.98 par bezmaksas braukšanu

Nosaukums: Dokuments: Apliecība: nr.98, par tiesībām braukt bez maksas ar II klases vienreizēju biļeti ātrvilcienos Maskava - Vindavas - Ribinskas dzc. Izdota kustības aģentam Miklašēvičam, no Rževas stacijas līdz Novosokoļņikiem. 1913.g. Vieta:

Dokuments: V.Matuzeļa karaklausības apliecība

Nosaukums: Dokuments: Vilhelma Matuzeļa apliecība par ierašanos uz karaklausības izpildi. Izdevusi Mitavas (Jelgavas) apriņķa karaklausības komisija. Nr.1852. 1898.gada 6.novembrī. Atvērumā: izvilkumi no nolikuma par karaklausību. Uz vāka: Rēzeknes bēgļu un gūstekņu atsvabināšanas komisijas zīmogs 1920.g. 25.jūlijā. Krievu val. Vieta: Jelgava

Dokuments:V.Matuzeļa Streļicas inst.diploma kopija

Nosaukums: Dokuments: Vilhelma Matuzeļa Streļicas (Meklenburgā) Politehniskā institūta diploma kopija. Apstiprināta Jelgavā 1913.gada 13.februārī. Diploms par inženiera - mehāniķa nosaukuma iegūšanu izdots 1912.gada 20.decembrī. Kr., vācu val. k Vieta:

Dokuments: Apliecības noraksts.

Nosaukums: Dokuments: Apliecības noraksts. Apliecība pilnvaro Rīgas dzelzceļa galveno darbnīcu mehāniskās nodaļas vadītāju Vili Matuzeli veikt visus nepieciešamos darbus Daugavpils dzelzceļu galveno darbnīcu atjaunošanai. Rīgā. 1923.g. 9.martā. 2. mašīnu iecirkņa priekšnieka zīmogs un paraksts. Teksts mašīnrakstā. Vieta: Rīga