Latest news

You are here

Museum objects

Collection types

Grid List
185 objects found

Cancel all filters
Shēma: Dzelzceļa zīme ar paskaidrojumiem vācu val.

Kopija uz gaiši brūna papīra ar dzelzceļa zīmēm, kas attiecas uz sniegtīru(?) šķūru pacelšanu vai nolaišanu. Zīme attēlota no vairākiem skatiem, mērogā 1:10 ar paskaidrojumiem vācu valodā. Reversā ar zīmuli uzrakstīts "Dobele Bm". Shēmas datējums: 1942/1945. gads.

Shēma: Ceļa strādnieku dzīvojamās ēkas projekts

Zilā zīmējuma kopija ar tipa projektu, mērogā 1:100, ar paskaidrojumiem latviešu valodā, ar 8 skatiem-rasējumiem. Apstiprinājuma paraksti augšējā, kreisajā un apakšējā, labajā stūrī; augšējā, labajā stūrī zīmējuma numurs 9489 un datējums. Reversā ar roku uzrakstīts: "Ceļa strādnieku dzīvojamās ēkas 63. km. puskazarmas plāns. Shēmas datējums: 1933. gads.

Shēma: Dobele–Lašupe: stacijas un pieturas punkti

Garenprofils-kopija ar zīmuļiem izkrāsotiem elementiem (zaļā, zilā, rozā krāsā) ar posmu no Dobeles līdz Lašupei. Uzrādītas stacijas un pieturas punkti un citi apzīmējumi, teksti krievu valodā. Shēmas datējums: 20. gs. 40.-50. gadi.

Shēma: Dzelzsbetona sienu platformas projekts

Kopija uz brūngana papīra ar Dzelzsbetona sienu platformas rasējumu, mērogā 1:5, ar dažādiem skatiem un paskaidrojošiem tekstiem latviešu valodā.Kreisajā pusē apakšdaļā tabula ar mēriem un paskaidrojumiem. Apakšējā, labajā stūrī 3 paraksti. Shēmas datējums: 1928. gads.

Shēma: Privātās pārbrauktuves garenprofils

Kopija uz brūngana papīra ar rasējumu ar nosaukumu augšdaļā "Rīgas-Jelgavas-Dobeles-Liepājas līnijas 67 kilometra 6 piketa privātās pārbrauktuves ierīkošanas garenprofilu pilsoņa Pluga vajadzībām". Veikti labojumi ar zaļu flomāsteru, apakšējā, labajā stūrī 3 paraksti: Dravnieks, Vanags, Vanags. Reversā veikti pieraksti ar zīmuli. Shēmas datējums: 20. gs. 20.-30. gadi.

Shēma: Administratīvais grafiks Glūda–Lašupe

Kopija uz brūngana papīra ar uzskaitītām ceļa meistara ceļa daļām no CM-123 (Glūda-Gardene); CM-124 (Bērzupe-Josta); CM-125 (Blīdene-Brocēni); CM-126 (Saldus-Lašupe), kā arī "Priekšstrādnieka darba gabals" un "Ceļa sarga apgaita". Augšējā, kreisajā stūrī datējums un tehniskā direktora K. Paegles apstiprinājums. Reversā ar zīmuli rakstīts "CM-123". Shēmas datējums: 1936. gads.

Shēma: Pārmijas pārveda 24 mārciņu sliedēm

Ar zīmuli izzīmēta kopija uz caurspīdīga pauspapīra ar 2 zīmējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Augšdaļā virsraksts: "Pārmijas pārveda 24 mārc. sliedēm Marka 1/9". Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Pārmijas pārveda sliedēm IIIA tipa

Ar zīmuli izzīmēta kopija uz caurspīdīga pauspapīra ar 2 zīmējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Augšdaļā virsraksts: "Pārmijas pārveda sliedēm tipa IIIA". Kreisajā, augšējā stūrī: "marka 1/11". Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Augļu dārzu plāns Dobeles stacijā

Ar zīmuli izzīmēta kopija (noraksts) uz caurspīdīga pauspapīra ar 2 zīmējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā. Shēma ar pelēku zīmuli, dārzu novietošanas plāni - ar rozā tinti. Apakšējā daļā saskaņotāju paraksti: Dravnieks, Brigis, Holanders. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: 1435 mm un 1524 mm ceļa platuma gabarīti

Zilā zīmējuma kopija ar normālplatuma (N) un krievu platuma (N) gabarītiem, mērogā 1:20 ar mēriem un paskaidrojumiem apakšējā daļā latviešu valodā. Ar roku apakšā uzrakstīts "Derīgs 43. gadam". Uz kopijas ar sarkanu tinti veiktas vairākas atzīmes. Shēmas datējums: 1942. gads.

Shēma: Dobeles stacijas ūdenspumpētava

Kopija uz brūngana papīra ar Dobeles stacijas ūdenspumpētavas mehāniskās iekārtas uzstādīšanas projektu, mērogā 1:20, no mapes "Satiksmes ministrijas Latvijas valsts dzelzceļu Dobeles ūdenspumpētavas būves plāni un sarakstīšanās". Shēmas datējums: 20. gs. 20. gadi.

Shēma: Betona caurteka un gaisa vārstuļu aka

Zilā zīmējuma kopija ar betona caurteku 0,80 m pik. 2+50,5 un gaisa vārstuļu aku pik. 3+66, mērogā 1:50, no mapes "Satiksmes ministrijas Latvijas valsts dzelzceļu Dobeles ūdenspumpētavas būves plāni un sarakstīšanās". Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Dobeles stacijas ūdens vada projekts

Zilā zīmējuma kopija ar shēmu un virsrakstu augšdaļā: "Dobeles stacijas ūdens vada spiedlīnijas jaunais projekts starp piketu 1-3+89,00." Apakšējā daļā paraksts un uzvārds Vagners. Shēmas datējums: 1930. gads.

Shēma: Rasējums – hidrauliskās kolonnas daļas

Zilā zīmējuma kopija ar 29 rasējumiem ar ūdens kolonnu (hidraulisko kolonu) un leģendu (specifikāciju) - tabulu latviešu valodā ar apzīmējumiem. Mērogi rasējumiem: 1:1, 1:2,5 un 1:5. Apakšējā, kreisajā s tūrī 3 paraksti, no kuriem viens inženieris A. Kilstrops. Reversā pierakstīts ar zīmuli. Shēmas datējums: 1929. gads.

Shēma: Dobeles stacijas betona aku tipi

Zilā zīmējuma kopija ar rasējumiem ar mēriem un paskaidrojumiem latviešu valodā ar virsrakstu augšdaļā: "Betona aku tipi noslēdzamo vārstuļu novietošanai patēriņa līnijā". Mērogā 1:50. Apakšējā, kreisajā stūrī 3 paraksti. Reversā pierakstīts ar zīmuli. Shēmas datējums: 1929. gads.

Shēma: Dobeles st. ūdensvada spiedlīnijas projekts

Zilā zīmējuma kopija ar 10 rasējumiem, Liepājas-Glūdas dzelzceļa būves valdes zīmējums nr. 196, dažādos mērogos. Apstiprinājis (kreisajā, augšējā stūrī) Dzelzceļu galvenais direktors. Reversā pieraksti ar zīmuli. Shēmu datējums: 1929. gads.

Shēma: Hidrauliskās kolonnas vispārīgais skats

Zilā zīmējuma kopija - zīmējums nr. 185 ar 3 skatiem, mērogā 1:10 ar ūdens kolonnu. Apstiprinājis (kreisajā, augšējā stūrī) Dzelzceļu galvenais direktors Rode. Apakšējā, labajā stūrī 3 paraksti, viens no tiem: A. Kilstrops. Zīmējumā papildinājumi - mēri - veikti ar zīmuli. Reversā pieraksti ar zīmuli. Shēmu datējums: 1929. gads.

Shēma: Hidrants un tā daļas

Zilā zīmējuma kopija - Liepājas-Glūdas dzelzceļa būves valdes zīmējums ar 10 rasējumiem, dažādos mērogos. Apstiprinājis (kreisajā, augšējā stūrī) Dzelzceļu galvenais direktors Rode. Apakšējā, labajā stūrī 3 paraksti, viens no tiem: A. Kilstrops. Reversā pieraksti ar zīmuli. Shēmu datējums: 1929. gads.

Shēma: Dobeles stacijas ūdenstorņa cauruļu iekārta

Zilā zīmējuma kopija ar 7 rasējumiem, mērogā 1:50. Apakšējā, labajā stūrī 3 paraksti, viens no tiem: A. Kilstrops. Ar sarkanu zīmuli svītrojumi. Kreisajā malā un reversā veikti pieraksti ar zīmuli. Shēmu datējums: 1928. gads.

Shēma: Dobeles stacijas ceļu un pārmiju shēma

Ar roku zīmēta Dobeles stacijas sliežu ceļu un pārmiju shēma un paskaidrojuma tabula ar tekstiem krievu valodā. Augšējā daļā dekoratīvi izzīmēts nosaukums kirilicā "ST. DOBELE", zem tā shēma un zem tās tabula ar virsrakstu "Ekspļikacija putei i strelok". Gar lapas malu - rāmis - novilkta līnija. Reversā redzama izmantotās papīra lapas fragments - tabula. Shēmas datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Glūdas pieturas punkta ceļu shēma

Ar roku zīmēta, kopēta zila sliežu ceļu un pārmiju shēma ar tekstiem krievu un latviešu valodā, zem tās kopēta tabula, bet aizpildīta ar roku. Shēmā labojumi/ papildinājumi ar melnu tinti. Labajā pusē zem shēmas pieraksts ar roku par situāciju Dobeles stacijā (semaforu, pārmiju un stacijas ass atrašanās vietu). Reversā uzraksts A. Kalniņš. Shēmas datējums: 23.01.1945

Shēma: Gardenes pieturas punkta ceļu shēma

Ar roku zīmēta sliežu ceļu un pārmiju shēma ar tekstiem krievu valodā. Augšējā daļā dekoratīvi izzīmēts nosaukums kirilicā "ST. GARDENE", zem tā shēma un zem tās 2 tabulas ar virsrakstiem "Ekspļikacija putei" un "Ekspļikacija strelok". Gar lapas malu - rāmis - novilktas līnijas. Reversā redzama izmantotās papīra lapas fragments - zilā kopija. Shēmas datējums: 20. gs. 50.-80. gadi.

Shēma: Gardenes pieturas punkta ceļu shēma

Ar roku zīmēta sliežu ceļu un pārmiju shēma uz līniju lapas ar tekstu latviešu valodā. Augšējā daļā shēma ar atzīmēm, zem tās ar roku rakstīts "Gardenes pietura", zem tās teksts ar datējumu 21 VI 45 un paraksts beigās. Reversā nosvītrota tabula ar cilvēku vārdiem un aprēķini. Shēmas datējums: 1945. gada 21. jūlijs.

Shēma: Glūdas stacijas sliežu ceļu shēma, 1944

Ar roku zīmēta, kopēta zila shēma ar tekstiem krievu valodā, zem tās kopēta tabula. Shēmā labojumi-papildinājumi ar melnu tinti: bultas pie sliežu ceļiem. Labajā pusē zem shēmas pieraksts ar roku latviešu valodā. Reversā rakstīts teksts ar zīmuli. Shēmas datējums: 10.09.1944

Shēma: Gardenes pieturas punkta teritorijas plāns.

Zilā zīmējuma kopija ar stacijas teritorijas pamatplānu - shēmu, ar sliežu ceļiem, ēkām, piebraucamajiem ceļiem. Kreisajā, augšējā stūrī garenprofils pieturas punktam, apakšā zem shēmas divas tabulas: ēku specifikāciju un ceļu specifikācija. Shēmas-plāna mērogs (atzīmēts augšdaļā zem virsraksta): 1:2000. Apakšējā, kreisajā stūrī shēmas apstiprinātāja paraksts. Pie zilās kopijas lapas labajā, augšējā stūrī pielīmēta līniju lapa, uz kuras skice ar shēmu un norādēm ar datējumu 23.I.43. Reversā ar zīmuli rakstīts teksts "Gardene" un "CM-123". Shēmas datējums: 1939. gads.

Shēma: Dobeles stacijas sliežu ceļi

Ar zīmuli ar roku zīmēta shēma ar tekstiem krievu valodā. Augšējā daļā pasvītrots nosaukums, zem tā shēma. Shēmas datējums: 20. gs. 40.-50. gadi.

Shēma: Bērzupes stacijas teritorijas skice

Uz salocītas rūtiņu lapas kopija - ar roku zīmētu atsevišķu laukumu shēmu-skici, ar tekstiem latviešu valodā. Pie rūtiņu lapas stūrī pielīmēta līniju lapa ar roku rakstītas vēstules kopiju par Bērzupes stacijas laukumu iznomāšanu karaspēka vajadzībām, reversā paraksts - zīmogs. Shēmā dažādas atzīmes, teksti latviešu valodā. Zem virsraksta teksts "Ar sarkanu svītroto vēlams iznomāt karasp. [-ēka] vajadzībām 310x31=9610 m2". Uz abām lapām datējums: 07.06.44.

Shēma: Gardenes stacijas uzrakstu uzstādīšana

Zilā zīmējuma kopija ar stacijas piebraucamo ceļu shēmu un ar sarkanu atzīmēto stacijas uzrakstu vietām, uz vienas lapas tabulas veidā, teksts latviešu valodā. Reversā ar sarkanu zīmuli uzrakstīts 123. Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Garenprofils Glūda, Lāči, Dobele, Gardene

Zilā zīmējuma kopija ar līnijas garenprofilu shēmu un paskaidrojumiem latviešu valodā, līnijā Glūda-Liepāja. Uzrādītas stacijas Glūda, Lāči, Dobele, Gardene un izmaiņu punkti, CM123 darba zona (ceļu meistara), sliežu garums, kas tiek uzraudzīts, starpstaciju posmi un to garumi, ar zīmēm apzīmēti kāpumi, kritumi un lūzumi. Reversā ar zīmuli uzrakstīts "CM123" un "VIII ceļu iec". Shēmas datējums: 20. gs. 30. gadi.

Shēma: Dobeles stacijas pamatplāns ar novadgrāvi

Zilā zīmējuma kopija ar stacijas sliežu ceļu un teritorijas shēmu, projektējamā novadgrāvja atzīmi un paskaidrojumiem latviešu valodā. Uz shēmas atzīmes ar violetu tinti, augšējā kreisajā stūrī datējums, labajā, apakšējā stūrī paraksta vietas - viens paraksts. Shēmas datējums: 1935. gads.