Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 176 priekšmeti

Cancel all filters
Dokuments: Rakstiska ziņa par V.Sidraba dzimšanu

Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas izdota rakstiska ziņa Nr.1535 par Visvaldi Sidrabu, kurš dzimis 1922.gada 14.martā, tēvs- Kārlis Sidrabs un māte- Emīlija Sidraba. Centrā, dokumenta apakšējā daļā Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas zīmogs un nodaļas pārziņa paraksts. Kreisajā, apakšējā daļā pastmarka 40 santīmu vērtībā, krusteniski svītrota.

Dokuments: Apstiprinājums par eksāmena nokārtošanu

Apstiprinājums, ka Visvaldis Sidrabs apmierinoši nokārtojis padomju valsts eksaminācijas komisijas pārbaudījumu par noteikumiem tehniskajā ekspluatācijā padomju dzelzceļos. Apstiprināts eksaminācijas komisijas protokolā Nr.308 1941.gada 29.aprīlī. Kreisajā dokumenta daļā zīmogs (teksts balējis, nesalasāms), parakstījuši komisijas priekšsēdētājs un sekretārs. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Datējams ar 1941.gada 29.aprīlli

Dokuments: izraksts no slimnīcas par V.Sidrabu

Izraksts no Jelgavas pilsētas pašvaldības 1. pilsētas slimnīcas, izdots Visvaldim Sidrabam 1943.gadā, ka viņš atrodas slimnīcā ārstēšanā no 28.maija un slimo ar lipīgu slimību, tādēļ nav spējīgs parakstīties. Uz dokumenta labajā, apakšējā stūrī slimnīcas direktora paraksts. Centrā, augšējā daļā Jelgavas ģerbonis. Teksts drukāts latviešu valodā.

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas eksaminācijas komisijas apliecinājums Nr.1008 izdots tvaika lokomotīvju mašīnistam Visvaldim Sidrabam 1962.gadā. Par to, ka viņš izturējis eksāmenu dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumos, kā arī instrukcijās par signāliem un kustības drošību. Kreisajā apliecības daļā diagonāli zīmogs ar tekstu un komisijas priekšsēdētāja paraksts, labajā daļā apstiprinājuma zīmogs ar tekstu krievu valodā "CSM Baltijas dzelzceļš, lokomotīvju depo Jelgavā". Uz pirmā vāka krievu valodā "PSRS Ceļu satiksmes ministrijas apliecinājums" un pa virsu uzspiests zīmogs (teksts grūti lasāms).

Dokuments: V.Sidraba darba grāmatiņa

Darba grāmatiņa 1946.gada 30.decembrī izdota Visvaldim Sidrabam lokomotīvju vadītājam. 1944.gada 1.oktobrī "ieskaitīts" kā lokomotīvju vadītājs Jelgavas depo, 1946.gada 28.augustā piešķirta dienesta pakāpe: 3.pakāpes mašīnists. Darba gaitu uzskaitījums līdz 1977.gadam, kā arī saraksts par saņemtajiem apbalvojumiem. Dokuments uz 32 lappusēm, teksts latviešu un krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. No 14.-16. un no 30.-32.lpp PSR Savienības Tautas Komisāru Padomes lēmums par darba grāmatiņas ieviešanu, latviešu un krievu valodā. Dokuments pelēkos vākos, augšējā, labajā, stūrī PSRS ģerbonis, centrā latviešu un krievu valodā uzraksts "Darba grāmatiņa". Augšējā kreisajā stūri n orāde, ka dokuments pieder V.Sidrabam.

Dokuments: Darba līgums

Darba līgums noslēgts starp Visvaldi Sidrabu un Jaunsvirlaukas kolhoza "Staļģene" valdes priekšsēdētāju Velgu Lejnieci, 1978.gada 17.janvārī. Ziņas par V.Sidrabu pases datiem un ģimenes stāvokli. Teksts drukāts un papildināts rokrakstā latviešu valodā. Darba devēja un ņēmēja paraksti, Latvijas PSR "Staļģenes" kolhoza zīmogs

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa izdotais apstiprinājums mašīnistam Visvaldim Sidrabam, ka viņš 1948.gada 8.jūlijā ir izturējis eksāmenu PSRS dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumos Jelgavas depo, saņemot vērtējumu "labi". Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā komisijas priekšsēdētāja un locekļu paraksti. Labajā malā zīmogs, teksts uz tā krievu valodā "CSM Latvijas dzelzceļa Jelgavas depo". Uz dokumenta otras puses drukāts teksts krievu valodā "Latvijas dzelzceļš, apliecinājums par tehniskās ekspluatācijas eksāmenu"

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa izdotais apstiprinājums mašīnistam Visvaldim Sidrabam, ka viņš 1958.gadā ir izturējis eksāmenu PSRS dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumos Je lgavas depo, saņemot vērtējumu "labi". Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Labajā malā zīmogs, teksts uz tā krievu valodā "CSM Latvijas dzelzceļa Jelgavas depo". Uz dokumenta otras puses drukāts teksts krievu valodā "Latvijas dzelzceļš, apliecinājums par tehniskās ekspluatācijas eksāmenu"

Dokuments: V.Sidraba arodbiedrības biedra karte

Latvijas PSR dzelzceļa transporta strādnieku arodbiedrības biedra karte Nr.46221, izsniegta lokomotīvju vadītājam Visvaldim Sidrabam, dzimušam 1922.gadā. Darba stāž no 1940.gada, arodbiedrībā iestājies 1947.gadā Biedra kartes pirmajā atvēruma, apakšējā, kreisajā stūrī V.Sidraba foto. Pirmajā atvērumā, abās pusēs zīmogi (teksts izplūdis, grūti salasāms) Apliecībā 4 lapas, katras lapas augšējā malā gads (1947.līdz 1951), kā arī pa mēnešiem līmētas markas vairāk rubļu vērtība, kā norāde, ka veikta biedra naudas maksa. Apliecība gaiši brūnos kartona vākos, lapas gaiši oranžas, ar iespiestu dekoratīvu fona attēlu.

Dokuments: V.Sidraba sporta sabiedrības karte

PSRS Sporta sabiedrības "Lokomotīve" 1959.gadā izsniegtā biedra karte Visvaldim Sidrabam kā Jelgavas mezgla apvienotā kolektīva biedram. Apliecībā 1 lapa un ielīmēta 1 marka par biedra naudas maksāšanu 1959.gadā. Teksts drukāts krievu valodā, papildināts rokrakstā latviešu valodā. Uz pirmā apliecības vāka zīmogs (dzisis). Apliecība brūnos kartona vākos, uz pirmā: teksts krievu valodā un sporta apvienības "Lokomotīve" logo. Aizmugurējā atvērumā krievu valodā biedra tiesības un pienākumi.

Dokuments: V.Sidraba skolnieka apliecība

Apliecība Nr.89 ar foto, izsniegta Liepājas 5.pamatskolas 5A klases skolniekam 1935./1936.mācību gada. Dokumentu parakstījis skolas priekšnieks, zīmogs. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka uzspiests mācību gads 1935./1936 (teksts dzisis).

Dokuments: V.Sidraba darba līgums

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa Jelgavas lokomotīvju depo darba līgums, ko no vienas puses slēdz Visvaldis Sidrabs, no otras- Mihails Terasims, ka V.Sidrabs tiek pieņemts darbā Jelgavas lokomotīvju depo kā mašīnists uz astoņiem gadiem. Līgumā atrunāts ar darbu saistītie noteikumi. Līgumu parakstījuši pats V.Sidrabs un depo priekšnieks. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan veidlapa papildināta rokrakstā uz lapas abām pusēm. Dokuments Nr.64 izdots 1947.gada 23.maijā.

Dokuments: V.Sidraba skolas liecība

Skolas liecība izdota Visvaldim Sidrabam Saldus pamatskolas 1a klases skolniekam 1930./1931.mācību gadā. Liecībā novērtētas sekmes mācību priekšmetos, pārcelts uz II klasi. Liecību parakstījuši V.Sidraba māte, E.Sidrabs, skolas pārzinis. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā norāde, kad sāksies nākamais mācību gads.

Dokuments: V.Sidraba skolas liecība

Skolas liecība izdota Visvaldim Sidrabam Rīgas pilsētas 17. pamatskolas 1a klases skolniekam 1929./1930.mācību gadā. Liecībā novērtētas sekmes mācību priekšmetos, pārcelts uz BI klasi. Liecību parakstījuši V.Sidraba tēvs, K.Sidrabs, klases pārzinis un skolas pārzinis. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā norāde, kad sāksies mācību gads.

Dokuments: V.Sidraba skolas liecība

Skolas liecība izdota Visvaldim Sidrabam Saldus pamatskolas 3a klases skolniekam 1932./1933.mācību gadā. Liecībā novērtētas sekmes mācību priekšmetos kā nepietiekams un atstāts uz otro gadu 3 klasē. Liecību parakstījuši V.Sidraba māte, E.Sidrabs, klases pārzinis un skolas priekšnieks. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā norāde, kad sāksies nākamais mācību gads.

Dokuments: V.Sidraba skolas liecība

Skolas liecība izdota Visvaldim Sidrabam Saldus pamatskolas 5b klases skolniekam 1935./1936.mācību gadā. Liecībā novērtētas sekmes mācību priekšmetos un norāde, ka no skolas izstājies 1936.gada 30.janvārī dzīvesvietas maiņas dēļ. Liecību parakstījuši V.Sidraba māte, E.Sidrabs, klases pārzinis un skolas priekšnieks. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā norāde, kad sāksies nākamais mācību gads. Uz pirmā vāka zils fons kam apkārt ir dekoratīvs rāmis, apakšējā, labajā malā, sīkiem burtiem "druk.J.Roze ,Rīgā"

Dokuments: Apstiprinājums Nr. 47/6-33 V.Sidrabam

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa Jelgavas nodaļas apstiprinājums Nr. 47/6-33 krievu valodā, ka Visvaldis Sidrabs ir tiesīgs atrasties mašīnista kabīnē un pavadīt ātrās kustības vilcienu maršrutā Meitene-Rīga-Meitene, 1952.gada 27.janvārī, 29.februārī un 9.martā. Dokumentu parakstījis Jelgavas dzelzceļa nodaļas priekšnieks, kustības apakšpulkvedis Novikovas. Apakšējā, kreisajā stūrī "SCM Latvijas dzelzceļš Jelgavas nodaļas" zīmogs. Teksts drukāts ar rakstāmmašīnas un papildināts rokrakstā.

Dokuments: Izraksts no akta

Izraksts no akta par parauga nodošanu, pilnais dokuments sastādīts 1957.gada 1.oktobrī (?), par to, ka Visvaldis Sidrabs pabeidzis apmācību Jelgavas lokomotīvju depo dīzeļlokomotīvju remontā, iegūstot atslēdznieka 5.kategoriju. Apakšējā daļā paraksts, augšējā, kreisajā daļā zīmogs (teksts dzisis, grūti salasāms). Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā.

Dokuments: V.Sidraba skolas liecība

Skolas liecība izdota Visvaldim Sidrabam Liepājas pilsētas 5 pamatskolas 6a klases skolniekam 1936./1937.mācību gadā. Liecībā novērtētas sekmes mācību priekšmetos, pielaists pie gala pārbaudījumiem. Liecību parakstījuši V.Sidraba māte, E.Sidrabs, klases audzinātājs un skolas pārzinis. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā skolas zīmogs. Liecības vāki no brūna kartona,

Dokuments: V.Sidraba skolas liecība

Skolas liecība izdota Visvaldim Sidrabam Liepājas pilsētas 5 pamatskolas 6a klases skolniekam 1936./1937.mācību gadā. Liecībā novērtētas sekmes mācību priekšmetos, pielaists pie gala pārbaudījumiem. Liecību parakstījuši V.Sidraba māte, E.Sidrabs, klases audzinātājs un skolas pārzinis. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā skolas zīmogs. Liecības vāki no brūna kartona,

Dokuments: V.Sidraba izraksts par pases izdošanu

Izraksts par pases BT No 006323 izdošanu Visvaldim Sidrabam, kurš dzimis 1922.gada 14.martā, Rīgā, neprecējies. Pase izdota pamatojoties uz mātes pases sērijas nr. 021993 izdota 1928.gada 16.jūnijā un Rīgas prefektūras 11 iecirkņa priekšnieka rakstiskas ziņas. Pasi izdevusi Liepājas prefektūra, dokumentu parakstījis prefekts, J.Garoziņš. Dokuments apstiprinājis notārs ar zīmogu un parakstu. Teksts uz vienas lapas abām pusēm. Dokuments datējams ar 1937.gada 4.augusu.

Dokuments: V.Sidraba kustības drošības apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota apliecība Visvaldim Sidrabam kā kustības drošības inspektoram Baltijas dzelzceļa Rīgas nodaļā, 1965.gada 31.decembrī un 1966.gada 31.decembrī. Uz abām apliecības daļām zīmogi ( teksts izplūdis, grūti lasāms). Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā paraksti. Apliecība brūnos ādas imitācijas vākos, uz priekšējā: teksts krievu valodā.

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa izdotais apstiprinājums mašīnistam Visvaldim Sidrabam, ka viņš 1945.gada 3.augustā ir izturējis eksāmenu PSRS dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumos Jelgavas depo, saņemot vērtējumu "labi". Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā komisijas priekšsēdētāja un locekļu paraksti. Labajā malā zīmogs, teksts uz tā krievu valodā "CSM Latvijas dzelzceļa Jelgavas depo". Uz dokumenta otras puses drukāts teksts krievu valodā "Latvijas dzelzceļš, apliecinājums par tehniskās ekspluatācijas eksāmenu"

Dokuments: V.Sidraba sertifikāta apstiprinājums

PSRS Ceļu Satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļa Jelgavas depo izdots apstiprinājums Visvaldim Sidrabam, ka viņš ieguvis patstāvīgu lokomotīves vadīšanas tiesību sertifikātu. Apakšējā malā depo zīmogs un Baltijas dzelzceļa Jelgavas depo priekšnieka un “kadru daļas vadītāja” paraksti. Datēts ar 1956.gada 22.maiju

Dokuments: apstiprinājums par eksamināciju

Apstiprinājums izdots Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir nokārtojis eksāmenu uz "labi". Teksts krievu valodā drukāts uz rakstāmmašīnas un papildināts rokrakstā. Dzisis, grūti salasāms, apakšējā daļā paraksti. Un zīmogs (teksts nesalasāms)

Dokuments: V.Sidraba skolas apliecība

Skolnieka apliecība Nr.51 ar foto, izsniegta Visvaldim Sidrabam, Saldus pilsētas pamatskolas 5.klases skolniekam. Izsniegta 1935.gada 30.ktobrī, derīga līdz 1936.gada 1.septembris. Zīmogs un apakšējā daļā skolas pārziņa paraksts.