Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 421 priekšmeti

Cancel all filters
Dokuments: Apliecība Nr.004840 S.Baranovskim

Apliecība Nr.004840 izdota S.Barinovskim par tvaika lokomotīves mašīnista nosaukuma piešķiršanu. Apliecību ar sekmju izrakstu izdevusi Ļeņingradas tehniskā skola. Apliecība ar foto. Teksts iespiests, pap ildināts rokrakstā. Vāki tumši zaļā krāsā. Datēts ar 1958.gada 22.septembrī.

Dokuments: Apliecība Nr.006 S.Baranovskim

Apliecība Nr.006 izdota S.Baranovskim par tvaika lokomotīves II klases nosaukuma iegūšanu. Apliecība ar foto. Teksts krievu valodā, papildināts rokrakstā. Izdevējs PSRS Ceļu satiksmes ministrija, brūnos cietos vākos. Izdota 1947.gada 5.septembrī

Dokuments: Vladikaukāzas dzelzceļa izziņa (kopija)

Vladikaukāzas dzelzceļa sabiedrības izziņa Nr.2843 no 1918.gada 9.jūlija, izdota Jānim Leitim, kas apliecina viņa ieņemamo amatu- grāmatvedis. Izziņu parakstījis ģenerālsekretārs Ivanovskis. Izziņa vācu valodā.

Dokuments: Pers. apliecība lokomotīves vadītājam

Salokāma gaiša papīra, tipogrāfiski drukāta Dzelzceļu Virsvaldes personas apliecība nr. 7985, izdota II šķiras lokomotīves vadītājam Andžam Pļāvējam. Iekšpusē fotogrāfija, zīmogi un paraksti. Dokumenta datējums: 1940. gada 21. jūnijs.

Dokuments: Paskaidrojums par lokomotīves sadursmi

Rokrakstā ar zīmuli uz rūtiņu lapas rakstīts lokomotīves R.p.764 vadītāja Andža Pļāvēja paskaidrojums latviešu valodā par lokomotīves sadursmi ar traktoru uz pārbrauktuves posmā Grobiņa–Liepāja 1956. gada 27. septembrī. Dokumenta datējums: 1956. gada 28. septembris.

Dokuments: Vēstule par sliežu piegādi no Beļģijas

Mašīnrakstā latviešu valodā vēstule no Galvenā direktora un Dzelzceļu tehniskā direktora adresēta inženierim J. Ronnimoisam par inženieru Legzdiņa, Ripkes un Zemīša nosūtīšanu uz Beļģiju un Luksemburgu un III tipa sliežu pieņemšanas paātrināšanu "Cockerill" fabrikā Beļģijā. Vēstules kopijas datējums: 1937. gada 1. februāris.

Dokuments: Vēstule par dzelzceļa biļeti

Mašīnrakstā latviešu valodā pavadvēstule nr. 2398/CS no Dzelzceļu Tehniskā direktora adresēta inženierim E. Zemītim Beļģijā par Luksemburgas dzelzceļu biļetes nosūtīšanu. Tehniskā direktora veidlapa, tehniskā direkora palīga K. Dzeņa un Staciju, ceļu būves un ūdens apgādes daļas vadītāja V. Ripkes paraksti. Vēstules datējums: 1937. gada 28. janvāris.

Dokuments: Vēstule par sliežu piegādi no Beļģijas

Mašīnrakstā latviešu valodā vēstule nr. 2887/CS no Dzelzceļu Tehniskā direktora adresēta inženierim Bārcam, Legzdiņam un Zemītim par darbu organizēšanu, lai neaizkavētu III tipa sliežu pieņemšanu "Cockerill" fabrikā. Tehniskā direktora veidlapa, noraksts. Vēstules datējums: 1937. gada 2. februāris.

Dokuments: Vēstule par sliežu piegādi no Beļģijas

Mašīnrakstā latviešu valodā uz lapas abpusēji vēstules noraksts nr. 1000/3078/Cg. no Dzelzceļu Galvenā direktora un Tehniskā direktora adresēta firmai "Comptoir des Acieries Belges, Section des Rails" caur inženieri Ronnimoisu ar lūgumu piegādāt vairāk 29,924 m un 19,924 m garās LS tipa sliežu nekā saskaņā ar 7.12.1936. g. līgumu. Vēstules datējums: 1937. gada 3./4. februāris.

Dokuments: Pavadvēstule par vēstuli

Mašīnrakstā latviešu valodā pavadvēstule nr. 3198/CS no Dzelzceļu Tehniskā direktora palīga adresēta inženieriem Bārcam, Legzdiņam un Zemītim par firmai "Comptoir des Acieries Belges, Section des Rails" 4. februārī nosūtītās vēstules noraksta nosūtīšanu informācijai. Tehniskā direkora palīga K. Dzeņa un Staciju, ceļu būves un ūdens apgādes daļas vadītāja vietnieka paraksti. Vēstules datējums: 1937. gada 5. februāris.

Dokuments: Vēstule par sliežu piegādi no Beļģijas

Rokrakstā latviešu valodā vēstule nr. 4041/CS no Dzelzceļu Tehniskā direktora un Staciju, ceļu būves un ūdens apgādes daļas vadītāja vietnieka adresēta inženieriem Bārcam, Zemītim, Ripkem un Legzdiņam par inženiera Purmaļa izbraukšanu uz Beļģiju sliežu pieņemšanai "Beval" fabrikā u.c. Vēstule ar parakstiem. Vēstules datējums: 1937. gada 13. februāris.

Dokuments: Vēstule par inženiera komandējuma naudu

Mašīnrakstā latviešu valodā vēstule nr. 1370 no Dzelzceļu Grāmatvedības un kases daļas vadītāja adresēta E. Zemītim par papildus komandējuma naudas nosūtīšanu. Dzelzceļu Virsvaldes spiedogs, L. Pillupa un kases nodaļas vadītāja paraksti. Vēstules datējums: 1937. gada 16. februāris.

Dokuments: Vēstule E.Zemītim par sliežu pieņemšanu

Rokrakstā ar melnu tinti uz gaišas lapas abpusēji aprakstīta vēstule latviešu valodā no kolēģa Dzelzceļu Virsvaldē adresēta E. Zemītim Luksemburgā par sliežu pieņemšanas un personīgiem jautājumiem. Vēstules datējums: 1937. gada februāris.

Dokuments: Inženiera vēstule par karadienestu

Rokrakstā ar zīmuli uz rūtiņu lapas abpusēji aprakstīts inženiera Elmāra Zemīša vēstules uzmetums latviešu valodā Dzelzceļu Tehniskajam direktoram ar lūgumu izšķirt jautājumu par iespējamo izsaukuma atlikšanu obligātajā karadienestā ārzemju komandējuma dēļ, bez datējuma un paraksta. Vēstules datējums: 1937. gada februāris (?).

Dokuments: Vēstule par sliežu izkraušanu Rīgā

Rokrakstā ar zīmuli uz līniju lapas rakstīta inženiera E. Bārca vēstule latviešu valodā inženierim E. Zemītim Luksemburgā par gaidāmo 30 m sliežu izkraušanu Rīgā un personīgiem jautājumiem. Vēstules datējums: 1937. gada februāris.

Dokuments: Preču zīme sūtījumam Jelgava–Auce

Ar kopijas nospiedumu vienā pusē aizpildīta, tipogrāfiksi abpusēji drukāta veidlapa Nr. 32 – Latvijas Valsts dzelzceļu parastā ātruma sūtījuma preču zīme par māla podiņu sūtījumu no Jelgavas uz Auces staciju. Reversā aizkrāsota teksta daļa. Uz veidlapas 4 vietās staciju zīmogi un sūtījumu zīmes datējums: 1933. gada 5. jūlijs.

Dokuments: "Dzelzsceļnieks" paziņojums par īri

Uz tipogrāfiksi drukātas veidlapas mašīnrakstā rakstīts un ar roku parakstīts teksts – kooperatīva "Dzelzsceļnieks" mājas pārvaldnieka paziņojums nr. 243 par īres naudas nomaksas kārtību. Dokumenta datējums: 1926. gada 2. novembris.

Dokuments: Iesniegums par dzelzceļa dienestu

Ar roku un mašīnrakstā rakstīts iesniegums nr. 7961 / 8, adresēts 10. Aizputes kājinieku pulka komandierim Daugavpilī izziņai par demobilizētā karavīra Jāņa Vilhelma Spalvas īpašībām un uzticību, kurš vēlas iestāties dzelzceļa dienestā. Iesniegumam uz atsevišķas lapas pieteikums darba devējam – veidlapa ar informāciju par J. Vilhema Spalvas iestāšanos darbā. Dokumentu datējums: 14.11.1923 un 15.11.1923

Dokuments: Pavēle par lokomotīvju brigāžu atpūtu

Mašīnrakstā Latvijas dzelzceļu pārvaldes ritekļu dienesta apkārtraksts Nr. 231434/7 krievu valodā par lokomotīvju brigāžu atpūtas uzskaiti. Kreisajā, augšējā stūrī Pielikumā pie stūra pielīmēta lapa – forma "H" – izraksts no tvaika lokomotīvju apgrozības grafika, noraksts. Dokumenta datējums: 1947. gada 28. jūlijs.

Dokuments: Usmas stacijas Mājas grāmata

Cietos kartona vākos 25 ar roku aizpildītas veidlapas (lapaspuses) ar personu uzskaitījumu. Grāmata iesākta 25.01.1927., pēdējais ieraksts 08.01.1948. Pirmajā un ceturtajā lappusē ir Dzelzceļu policijas Jelgavas nodaļas zīmogu nospiedumi. Mājas grāmatas beigās ir Dzelzceļu policijas Jelgavas nodaļas priekšnieka lakas zīmoga fragments. Dokumenta datējums: 1927–1948.

Dokuments: Apliecība stacijas priekšnieku palīgam

Ar roku rakstīta apliecība nr. 118 latviešu valodā, izdota Pēterim Kliģim par staciju priekšnieku palīgu kursu beigšanu 1920. gada 5. oktobrī. Izdevusi Dzelzceļu Virsvalde, apakšā Virsvaldes zīmoga nospiedums un Administratīvā direktora un Kursu pārziņa paraksti. Apliecība izdota: 1920. gada 29. novembrī.

Dokuments: Paziņojums par stacijas priekšnieku

Ar roku aizpildīta veidlapa – paziņojums latviešu valodā par Bērsteles stacijas priekšnieka Pētera Kliģa pārcelšanu par Usmas stacijas priekšnieku no 1928. gada 16. februāra. Paziņojumu izdevis Latvijas Valsts dzelzceļu Personāla nodaļas vadītājs J. Razausks (paraksts), apstiprinājis Galvenais direktors. Dokumenta datējums: 1928. gada 26.(?) februāris.

Dokuments: Personas apliecība Pēteris Kliģis

Ar roku aizpildīta veidlapa – apliecība nr. 248 latviešu un krievu valodā, kā personu apliecinošs dokuments izdots Pēterim Kliģim, dzīvojošs Usmas ciema padomes stacijā, Ventspils apriņķī, Usmas pagastā. Apliecību izdevusi Usmas pagasta izpildu komiteja. Dokumenta datējums: 1946. gada 24. janvāris.

Dokuments: Dzimšanas apliecība Zelma E. Sproģis

Ar melnu tinti aizpildīta veidlapa uz 2 lappusēm krievu valodā – dzimšanas un kristību apliecība nr. 350, izdota Zelmai Emīlijai Sproģis, dzimusi 1895. gada 20. janvārī (radniecība? ar Jāni Leiti – Latvijas dzelzceļu galveno grāmatvedi (1919–1921), Latvijas dzelzceļu Finanšu direktora palīgu (1921–1931)). Izraksts no Rūjienas Sv. Bartolomeja luterāņu baznīcas saraksta. Izrakstu izdevis mācītājs Kārlis Bors. Dokuments izdots: 1918. gada 16. novembrī.

Dokuments: Apliecība braucienam J. Leitim

Mašīnrakstā vācu valodā apliecība nr. 2843, izdevusi Viduskaukāza dzelzceļa sabiedrības galvenā direkcija grāmatvedim Jānim Leitim brīvam braucienam no Petrogradas uz Rūjienu kopā ar Mariju Leitis, dzimusi Sproģis. Dokuments izdots: 1918. gada 9. jūlijā. Dokumenta kserokopija, datējums: 20. gs. 90. gadi.

Dokuments: Pavēle par izsniegto darba apģērbu

Mašīnrakstā un ar roku parakstīts izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" – apkārtraksts Nr. 314, izdevis Ekspluatācijas direktors un Inventāra nodaļas vadītājs par darbiniekiem izsniegtā apģērba zīmogu numerācijas ievērošanu. Izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" nr. 48, 26.11.1938. Dokumenta datējums: 1938. gada 22. novembris.

Dokuments: Pavēle par nelietojamo inventāru

Mašīnrakstā un ar roku parakstīts izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" – apkārtraksts Nr. 315, izdevis Ekspluatācijas direktors un Inventāra nodaļas vadītājs par bojāto vai nederīgo inventāra priekšmetu nosūtīšanu Rezerves inventāra noliktavai (EON). Izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" nr. 48, 26.11.1938. Dokumenta datējums: 1938. gada 23. novembris.

Dokuments: Pavēle par knaiblēm un zīmogiem

Mašīnrakstā un ar roku parakstīts izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" – apkārtraksts Nr. 323, izdevis Ekspluatācijas direktors un Inventāra nodaļas vadītājs par plombju knaiblēm un konvencijas zīmogiem. Izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" nr. 49, 03.12.1938. Dokumenta datējums: 1938. gada 30. novembris.

Dokuments: Pavēle par tāfelēm stacijās

Mašīnrakstā un ar roku parakstīts izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" – apkārtraksts Nr. 290, izdevis Ekspluatācijas direktors un Inventāra nodaļas vadītājs par tāfeļu pasažieru vilcienu nokavēšanās laika atzīmei izņemšanu no lietošanas. Izraksts no "Dzelzceļu Vēstneša" nr. 41, 08.10.1938. Dokumenta datējums: 1938. gada 4. oktobris.

Dokuments: Vagona vietu kartes diagramma

Vagona vietu kartes diagramma braucienam posmā Rīga-Zilupe, tehniskais zīmējums. Guļamvagonu aģentūras Berlīne zīmoga nospiedums. Drukāts teksts franču, vācu valodā. Reversā teksts rokrakstā. Datējams ar 1926.gada 30.decembrī.