Latest news

You are here

Museum objects

Collection types

Grid List
Atrasti 176 priekšmeti

Cancel all filters
Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

Latvijas valsts dzelzceļu 4.mašīnu iecirkņa 1941.gada 18.augustā izdotā apliecība Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir pārbaudīts no 4.mašīnu iecirkņa eksaminācijas komisijas un ir apstiprinājis zināšanas, lai iegūtu lokomotīves vadītāja palīga kvalifikāciju un pildītu pienākumus. Apakšējā malā mašīnistu iecirkņa priekšnieka paraksts un zīmogs. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apliecība datējama ar 1941.gadu.

Dokuments: V.Sidraba dzelzceļa arodskolas liecība

Daugavpils valsts arodu skolas un dzelzceļu tehniskās vidusskolas I b dzelzceļu klases audzēkņa Visvalda Sidraba liecība par 1937/1938.gada mācību gadu. Vērtēšanas 5 baļļu sistēmā, apguvis gan vispārējos, gan dzelzceļa speciālos priekšmetus. V.Sidrabam saistībā ar nepietiekama vērtējuma saņemšanu pēc pārbaudījums algebrā un ģeometrijā, kā arī vasaras darbs vācu valodā. Liecību parakstījis klases audzinātājs un V.Sidraba vecāki. Liecība izdota 1938.gadā.

Dokuments: V.Sidraba ziņas par veselību

Ziņas par veselības stāvokli, izsniegts Saldus pamatskolas skolniekam Visvaldim Sidrabam. Vienā pusē personas ziņas par skolnieku un viņa vecākiem, otrā pusē pa gadiem no 1930.-1935.gadam zēna vecums, garums, smagums, krūšu apmērs, miesas būves vērtējums, mugurkaula izliekuma, redzes, dzirdes, zobu vērtējums, fiziskie defekti, ārsta konstatētie defekti, slimības. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā.

Dokuments: Veidlapa vilciena biļetes izsniegšanai

Latvijas dzelzceļu "Pieteikums dēļ vienreizējās/ sezonas biļetes izsniegšana. Veidlapu aizpildījis Liepājas galveno darbnīcu (TELF) krāsotājs Jānis Justiņš braucienam posmā Liepāja- Rīga. Veidlapas teksts drukāts latviešu valodā, papildināts rokrakstā. Datējams ar 1933.gada 21.decembri. Augšējā, kreisajā stūrī norāde "Sat. Min", apakšējā, labajā stūrī paraksti.

Dokuments: V.Sidraba dzelzceļa arodskolas liecība

Daugavpils valsts arodu skolas un dzelzceļu tehniskās vidusskolas III b dzelzceļu klases audzēkņa Visvalda Sidraba liecība par 1939/1940.gada mācību gadu. Vērtēšanas 5 baļļu sistēmā, apguvis gan vispārējos, gan dzelzceļa speciālos priekšmetus. V.Sidrabs pārcelts uz IV klasi pēc vasaras praktisko darbu izpildīšanas. Liecību parakstījis klases audzinātājs un V.Sidraba vecāki. Liecība izdota 1940.gadā.

Dokuments: V.Sidraba dzelzceļa arodskolas liecība

Daugavpils valsts arodu skolas un dzelzceļu tehniskās vidusskolas II b dzelzceļu klases audzēkņa Visvalda Sidraba liecība par 1938/1939.gada mācību gadu. Vērtēšanas 5 baļļu sistēmā, apguvis gan vispārējos, gan dzelzceļa speciālos priekšmetus. V.Sidrabam saistībā ar nepietiekama vērtējuma saņemšanu pēc pārbaudījums vācu valodā. Liecību parakstījis klases audzinātājs un V.Sidraba vecāki. Liecība izdota 1939.gadā.

Foto: Tvaika lokomotīve Ml-610 uz sliežu ceļa

Lauku platuma sliežu ceļa tvaika lokomotīve Ml-610 kustībā un mašīnists kabīnē. Foto reversā atzīme latviešu valodā "K 1956.g. Jēkabpils- Siliņi, fotografēts no ceļa".

Dokuments: Vagona vietu kartes diagramma

Vagona vietu kartes diagramma braucienam posmā Rīga-Zilupe, tehniskais zīmējums. Guļamvagonu aģentūras Berlīne zīmoga nospiedums. Drukāts teksts franču, vācu valodā. Reversā teksts rokrakstā. Datējams ar 1926.gada 30.decembrī.

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

Latvijas dzelzceļš Mašīnu un materiālu direkcijas apliecība Nr.1122 izdota Visvaldim Sidrabam. Par to, ka viņš 1942.gada 14.oktobrī apmierinoši izturēji teorētisko un 1942.gada 19.augustā praktiskos pārbaudījumus un ieguvis un ieguvis tiesības patstāvīgi vadīt visu platumu ceļu lokomotīves. Kreisajā apliecības daļā Valsts dzelzceļu Mašīnu un materiālu sektora zīmogs. Parakstījis mašīnu un materiālu direktors un lokomotīvju daļas vadītājs. Apakšējā apliecības daļā norāde, ka vadot lokomotīvi apliecībai jābūt pie sevis. Teksts latviešu valodā, vāki melnos auduma vākos. Apliecība izdota 1942.gada 15.oktobrī.

Dokuments: V.Sidraba arodbiedrības biedra karte

Dzelzceļa transporta strādnieku arodbiedrības biedra karte Nr.459178. Pirmajā atvērumā ziņas, ka izdota lokomotīves vadītājam Visvaldim Sidrabam dzimušam 1922.gadā. Iestājies arodbiedrībā 1947.gadā. Teksts drukāts un papildināts rokrakstā gan latviešu, gan krievu valodā. Apliecība ar foto, apakšējajā malā arodbiedrības zīmogi. Nākamajos 3 apliecības atvērumos līmētas markas, ka 1952- 1956.gadam maksāta biedra nauda. Apliecība pelēkos auduma vākos uz kā latviešu un krievu valodā uzraksti: "Visu zemju proletārieši savienojieties/ Arodbiedrības biedra karte" Datējams ar 1952.-1956.gadam

Iespieddarbs: Neaizpildīta līguma veidlapa

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas pakļautībā esošā Latvijas dzelzceļa pārvaldes Ārstniecības- sanitārās nodaļas Dezinfekcijas un deratizācijas līguma veidlapa ar abonentiem. Veidlapas teksts drukāts krievu valodā, neaizpildīts, neparakstīts, uz 1 lapas. Drukāts PSRS Latvijas dzelzceļa tipogrāfijā, 1941.gadā.

Dokuments: Rīkojums par V.Sidraba pārcelšanu

Noraksts no rīkojuma Nr. TAP 3375 par Visvalža Sidraba, Jelgavas 4.mašīnu iecirkņa lokomotīvju vadītāja palīga paaugstināšanu amatā par 4.mašīnu iecirkņa lokomotīvju vadītāju, sakarā ar lokomotīvju vadītāja tiesību iegūšanu. Algas apmērs paaugstinās no 35 latiem uz 105 latiem mēnesī. Rīkojumu parakstījis Mašīnu un materiālu direktors J.Caune un administratīvās nodaļas vadītājs P.Kalniņš. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts ar rakstāmmašīnu. Datējams ar 1943.gadu

Dokuments: V.Sidraba darba apliecība

Apliecība Nr.0372 latviešu un krievu valodā izdota Visvaldim Sidrabam, 4.mašīnu iecirkņa lokomotīves vadītājam., dzimušam 1922.gada 14.martā. Drukāts teksts latviešu un krievu valodā, par to, ka apliecība izdota atrodoties vācu valsts dzelzceļa dienestā , kā arī uzskaitītas vairākas tiesības un pienākumi, ko apliecības turētājs var darīt. Apakšējā apliecības daļā zīmogi ar Nacionālsociālistiskās Vācijas simboliem: ērgli un kāršu krustu, paraksti. Apliecība derīga līdz 1943.gada 31.decembrim. Reversā vairāki datuma zīmogu ar apliecības termiņa pagarinājumi līdz 1944.gada 30.jūlijam.

Dokuments: V.Sidraba un Z.Lebko laulības apliecība

Laulību apliecība, izraksts no Vircavas Ev. Luteriskās baznīcas draudzes grāmatas, ka 1943.gada 25.decembrī Visvaldis Sidrabs, kurš dzimis 1922.gada 14.martā Rīgā, latvietis, luterāņu ticībā, strādājošs 4.mašīnu iecirknī kā lokomotīves vadītājs, dzīvojošs Jelgavā Goringa ielā 87 par sievu apņēmis Zofiju Lebko, dzimušu 1920.gada 25.februārī Polijā, polieti, pareizticīgo ticībā, strādājošu Svētes pamatskolā par mājkalpotāju. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā apliecības daļā Vircavas Ev. Luteriskās baznīcas mācītāja paraksts, Vircavas baznīcas zīmogs. Laulību apliecība izdota Jelgavā, 1943.gada 30.decembrī.

Iespieddarbs: Dzelzceļa Slimo kases veidlapa

Latvijas dzelzceļu Latgales dzelzceļnieku slimo kases receptes veidlapa ar valdes zīmoga nospiedumu. Neaizpildīta, teksts drukāts latviešu valodā. Dokumenta reversā rokrakstā rakstīts teksts, kas datēts ar 1935.gada 19.novembri.

Dokuments: V.Sidraba kvalifikācijas paaugstināšana

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Baltijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīves vadītāju skolas izdota apliecība Nr.20 Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir izgājis 1,5 mēnešu garu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu un kļuvis par vecāko tvaika lokomotīvju vadītāju (mašīnistu). Kvalifikācijas paaugstināšanas kursus nokārtojis uz izcilu vērtējumu (5) . Apliecību parakstījis kursu pasniedzējs. Uz dokumenta paraksts zaļā krāsā. Gan labajā, gan kreisajā apliecības daļā Baltijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīvju vadītāju skolas zīmogs.. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka PSRS ģerbonis. Apliecība izsniegta 1954.gada jūlijā.

Dokuments: V.Sidraba darba apliecība

Apliecība Nr.0372 vācu valodā izdota Visvaldim Sidrabam, 4.mašīnu iecirkņa lokomotīves vadītājam, dzimušam 1922.gada 14.martā. Drukāts teksts vācu valodā, par to, ka apliecība izdota atrodoties vācu valsts dzelzceļa dienestā , kā arī uzskaitītas vairākas tiesības un pienākumi, ko apliecības turētājs var darīt. Apakšējā apliecības daļā zīmogi ar Nacionālsociālistiskās Vācijas simboliem: ērgli un kāršu krustu, paraksti. Apliecība derīga līdz 1943.gada 31.decembrim. Reversā vairāki datuma zīmogu ar apliecības termiņa pagarinājumi līdz 1944.gada 30.jūlijam.

Dokuments:V.Sidraba lokomotīvju vadītāja apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīves vadītāju skolas izdota apliecība Nr.489 Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir izgājis 1 mēneša garu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu un ieguvis tiesības vadīt kravas vilcienu Kvalifikācijas paaugstināšanas kursus nokārtojis uz izcilu vērtējumu (5) . Apliecību parakstījis skolas priekšnieks. Labajā apliecības daļā Latvijas dzelzceļu pārvaldes Rīgas lokomotīvju vadītāju skolas zīmogs.. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka PSRS ģerbonis. Apliecība izsniegta 1960.gada 1.maijā

Dokuments: V.Sidraba arodskolas apliecība

Daugavpils valsts arodu skolas un dzelzceļa tehniskās vidusskolas apliecība No 229 izsniegta Visvaldim Sidrabam, dzimušam 1922.gada 14.martā. Apliecība izdota 1941.gada 14.martā un derīga līdz 1941.gada 1.augustam. Apliecība ar foto un Daugavpils valsts arodu skolas zīmogu. Kreisajā apliecības daļā skolas priekšnieka un darbveža paraksti. Apliecība zaļā krāsā, iespiests Valsts dzelzceļu tipogrāfijā. Datējams ar 1941.gadu.

Dokuments: Par V.Sidraba darba gaitām

Apliecība izsniegta Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir strādājis uz Latvijas dzelzceļiem no 1940.gada 21.decembra līdz 1944.gada 25.jūlijam. Ieņēmis sekojošus amatus: atslēdznieks no 1940.gada 21.decembrim līdz 1941.gada 15.jūnijam, lokomotīvju kurinātājs no 1941.gada 16.jūnijam līdz 1941.gada 17.jūlijam, III šķiras lokomotīvju vadītāja palīgs no 1941.gada 18.augustam līdz 1943.gada 1.janvārim, III šķiras lokomotīvju vadītājs no 1943.gada 2.janvārim līdz 1944.gada 25.jūlijam. Atlaists no darba 1944.gada 26.jūlijā sakarā ar iesaukšanu Latvijas 44 Brīvprātīgo leģionā. Dokumenta apakšējajā, kreisajā stūrī Latvijas valsts dzelzceļu 4.mašīnistu iecirkņa priekšnieka zīmogs, parakstījuši Jelgavas pamatdepo priekšnieks un kancelejas pārzinis. Apliecība izsniegta 1944.gada 26.jūlijā.

Dokuments: V.Sidraba darba apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota darba apliecība Nr. 314917 Jelgavas depo tvaika lokomotīves mašīnistam Visvaldim Sidrabam. Apliecība ar foto, apakšējā daļā zīmogs (teksts dzisis, nesalasām), parakstījis nodaļas priekšnieks. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Uz pirmā vāka krievu valodā "PSRS Ceļu satiksmes ministrija". Apliecība izdota 1956.gada 31.decembrī.

Dokuments: mašīnista V.Sidraba darba apliecība

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota apliecība Nr.056785 Jelgavas depo tvaika lokomotīvju mašīnistam Visvaldim Sidrabam. Apliecības pirmajā atvērumā V.Sidraba foto un zīmogs (teksts dzisis, lielākā daļa neizlasāma). Dokuments tumšos, ar audumu apvilktos vākos uz kā krievu valodā sudraba krāsas burtiem uzraksts "PSRS Ceļu satiksmes ministrija", augšējā, labajā stūrī arī sudraba krāsā padomju ģerbonis. Vidū ievietotas 2 lapas. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apliecība izdota 1948.gada 24.janvārī, derīga līdz 1955.gada 31.decembrim.

Dokuments: V.Sidraba skolas liecība

Skolas liecība izdota Visvaldim Sidrabam Saldus pamatskolas 4b klases skolniekam 1933./1934.mācību gadā. Liecībā novērtētas sekmes mācību priekšmetos, atstāts uz otro gadu 4.klasē. Liecību parakstījuši V.Sidraba māte, E.Sidrabs, klases pārzinis un skolas priekšnieks. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Apakšējā daļā norāde, kad sāksies nākamais mācību gads. Uz pirmā vāka zils fons kam apkārt ir dekoratīvs rāmis.

Dokuments: V.Sidraba zināšanu apstiprinājums

Apstiprinājums izdots mašīnistam V.Sidrabam, ka viņš ir izturējis minimālo kursu teorētiskajās un tehniskajās zināšanās par tvaika lokomotīves vadību. V.Sidraba zināšanas novērtētas uz labi un viņam dot as tiesības pildīt mašīnista pienākumus. Apakšējā, kreisajā stūrī PSRS Ceļu satiksmes ministrijas Latvijas dzelzceļa Jelgavas iecirkņa zīmogs. Dokumenta teksts un zīmogs krievu valodā. Drukāta veidlapa, kura papildināta rokrakstā. Parakstījuši komisijas priekšsēdētājs, locekļi. 1948.gada 12.novembris.

Dokuments: Apstiprinājums par eksaminācijau

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdotais atestāts Nr.15 Jelgavas depo tvaika lokomotīvju mašīnistam Visvaldim Sidrabam, ka 1949., 1950., 1951. gados apguvis instrukcijas par dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju, signāliem un lokomotīvju kustību. Eksamināciju nokārtojis labi. Teksts krievu valodā drukāts un papildināts rokrakstā. Atestātu parakstījis eksāmena pieņēmējs, kreisajā malā zīmogs (teksts latviešu un krievu valodā) "SCM iecirkņa kustības direkcijas (..) Jelgavas iec". Apliecība rozā krāsā. Izdota 1949.gadā.

Dokuments: V.Sidraba arodbiedrības karte

PSRS Ceļu satiksmes ministrijas dzelzceļa transporta darbinieku arodbiedrības izdota apliecība Visvaldim Sidrabam kā sabiedriskais inspektors kustības drošībā. Apliecība izdota 1968.gada 31.decembrī. Gan labā, gan kreisā apliecības daļa apzīmogota ar zīmogiem (teksts dzisis, grūti salasāms). Apakšējā daļā paraksti. Teksts krievu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā

Dokuments: V.Sidraba apbalvojuma apliecība

Visvaldim Sidrabam PSRS Ceļu satiksmes ministrijas izdota apliecība, pie saņemtās apbalvojuma nozīmes kā teicamniekam dzelzceļa transporta sociālistiskajā sāncensība. Apbalvojuma pavēle Nr.220, izdota 1964.gada 31.jūlijā. Komplektā esošās apbalvojuma nozīmes numurs 116146. Apakšējā, kreisajā daļā paraksti un zīmogs. Apliecība brūnos, ādas imitācijas vākos uz kā ir iespiests kā izskatās saņemtā apbalvojuma nozīme un teksts krievu valodā "PSRS Ceļu satiksmes ministrija".

Dokuments: V.Sidraba iesvētīšanas dienas piemiņa

Apliecinājums par iesvētīšanas dienu, kas kā piemiņa izdots Visvaldim Sidrabam, dzimušam Rīgā, 1922.gada 14.martā. Iesvētīts 1939.gada 2.jūlijā Liepājas Annas baznīcā. Apakšējā malā Ev. Luteriskās Liepājas Sv. Annas draudzes baznīcas zīmogs un mācītāja paraksts. Dekoratīvs rāmis, augšējā daļā krusts, apakšā dzejas rindas. Apliecinājums izdots 1939.gadu.

Dokuments: Apstiprinājums parV.Sidrabs uzņemšanu

Daugavpils Valsts arodu skolas un dzelzceļu tehniskās vidusskolas paziņojums Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir izturējis teorētisko pārbaudījumu un uzņemts Daugavpils valsts dzelzceļu tehniskajā vidusskolā. Paziņojumu parakstījis skolas direktors un rakstvedis. Teksts latviešu valodā gan drukāts, gan papildināts rokrakstā. Paziņojums izdots 1937.gada 26.augustā

Dokuments: Apstiprinājums par eksamināciju

Izraksts Nr.580684 izdots Visvaldim Sidrabam, ka viņš ir ieguvis teorētiskās un tehniskā zināšanas, lai kļūtu par dīzeļlokomotīvju mašīnistu. Nokārtoti 6 kursi, piecu baļļu sistēmā iegūtas trīs. Teksts krievu valodā drukāts ar rakstāmmašīnu un papildināts rokrakstā. Apakšējā dokumenta daļā PSRS SCM, Latvijas dzelzceļa pārvaldes, mācību iestāžu daļa, Daugavpils dzelzceļa tehnikums (izdzisis). Zīmoga teksts gan latviešu, gan krievu valodā. Dokumentu parakstījis skolas mācību daļas direktors un sekretārs.