Latest news

You are here

Kolekciju priekšmeti

Collection types

Grid List
Atrasti 165 priekšmeti

Cancel all filters
Dokuments: Lokomotīves vadītāja P.Ratsepa atmiņas

Lokomotīves vadītāja Paula Ratsepa atmiņas rokrakstā. Atmiņas rakstītas līniju burnīcā, pašrocīgi, rokrakstā, ar zilu tinti uz 8 lapām. Stāsts ir par dzelzceļnieka P.Ratsepa dzīvi Alūksnē un Gulbenē bērnības laikā, kā arī par iestāšanos Daugavpils Valsts dzelzceļu theniskajā skolā. Atmiņas rakstītas 20.gs. 80.gados. Uz burnīcas vāka adrese: Rīgā, Čaka ielā 104 G, vārds uzvārds: Pauls Ratseps. Burtnīca gaiši violetā krāsā, uz priekšējā vāka zīmēti dzīvnieciņi, uz aizmugurējā- reizrēķina tabula. Teksts rakstīts slikti salasāmā rokrakstā.

Dokuments: Nikolaja Puziņa komandējuma apliecība

Komandējuma apliecība izsniegta Nikolajam Puziņa braucienam uz Maskavu un atpakaļ ceļā uz Podļsku, 1942.gada 7.martā. Izsniedzis un parakstījis Galvenais inženieris un priekšnieks Ragozins. Izdots (izbraukšana uz Maskavu) 1942.gada 7.martā (?), atgriešanās 1942.gada 9. martā, došanās uz Podļsku. Dokuments apzīmogots.

Dokuments: Nikolaja Puziņa komandējuma apliecība

Komandējuma apliecība Nikolajam Puziņam uz Maskavu un atpakaļ, saistībā ar dienesta pienākumu izpildi. Datēts ar 1942.gada 18.martu. Apliecība apzīmogota un parakstīta. Parakstījis inženieris Veručans.

Dokuments: Nikolaja Puziņa komandējuma apliecība

Komandējuma apliecība Nikolajam Puziņam uz Maskavu un atpakaļ, saistībā ar dienesta pienākumu izpildi. Datēts ar 1942.gada 31.MAIJU Apliecība apzīmogota un parakstīta. Parakstījis inženieris Veručans.

Dokuments: Nikolaja Puziņa apliecība

Apliecība izsniegta Nikolajam Puziņam par komandējumu uz Maskavu saistībā ar dienesta pienākumu izpildi. Datēts ar 1941.gada 19.jūnijs Apliecība apzīmogota un parakstīta. Parakstījis inženieris Šurtins.

Dokuments: P.Cīruļa atmiņas par lokomotīvi

Mašīnista Pētera Cīruļa atmiņas par lokomotīvi Nr.CO17-161 Rakstīts rokrakstā, krievu valodā, ar zilu tinti uz sešām A4 formāta lapām uz kurām kreisajā malā dekoratīva uzdruka brūnā krāsā "Piemineklis Z vejniekiem un jūrniekiem", parakstīta, datēta ar 1989.gada 2.februārī.

Dokuments: P.Cīruļa autobiogrāfija

Mašīnista Pētera Cīruļa autobiogrāfija par darba gaitām Latvijas un Baltijas dzelzceļā. Rakstīts rokrakstā, krievu valodā, ar zilu tinti uz divām A4 formāta lapām uz kurām kreisajā malā dekoratīva uzdruka brūnā krāsā "Piemineklis Zvejniekiem un jūrniekiem", parakstīta, datēta ar 1989.gada 2.februārī.

Dokuments: Dzelzceļnieku biedrības karte

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Biedra karte Nr.718 izdota Jānim Uldrikim 1935.gada 30.jūlijā. Pirmajā atvērumā Biedrības valdes priekšsēdētāja paraksts, zīmogs. Otrajā atvērumā Dzelzceļnieku biedrības biedra pienākumi un tiesības, nākamos atvērumos atzīmes par biedra naudas nomaksu. Teksts drukāts latviešu valodā, papildināts rokrakstā.

Dokuments: Krājaizdevumu biedru grāmatiņa

Krājaizdevumu biedru grāmatiņa Nr.3659. Krājaizdevumu sabiedrības "Dzelzceļnieks" biedru grāmata, kas izsniegts Jānim Fernacam Liepājā 1939.gada, ar 20 santīmu zīmogmarku. 2.-3. lapā IIzvilkums no Sabiedrības statūtiem, 4 lapā atzīme par pajas izsniegšanu, 20 lati. Grāmata drukāta, tabulā atzīmes rokrakstā. Vāks pelēk-brūns, rakstains.

Dokuments: Veselības grāmatiņa Ādamam Kalniņam

Veselības grāmatiņa Ādamam Kalniņam Ekspluatācijas direkcijas Liepājas stacijas rezerves stacijas priekšnieka palīga Ādama Kalniņa grāmatiņa Nr.4/Es Liepājā. Izdota 1940.gada 1.jūlijā, uz 65 lapām. Noteikumi Nr.479 par veselības grāmatiņu. Derīga gan darbiniekiem, gan viņu ģimenes locekļiem. Grāmata drukāta, papildināta rokrakstā. Izdarītas atzīmes par ārsta apmeklējumu. Grāmata brūnos cietos vākos.

Dokuments: Izziņa par R.Janika nāvi, 1920

Izziņa par Roberta Janika nāvi, 1920.gada 10.jūnijs. Izziņa Nr.7478 mašīnrakstā krievu valodā, papildināta rokrakstā. Apzīmogota un parakstīta. Izdota Raslavļā,Smoļenskas guberņā

Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku biedra karte,

Latviešu dzelzceļnieku savienības Biedra karte Izdots Smoļenskas grupas biedram Jānim Brempelim, Nr. 1137. Uz apliecības pirmās lapas kasiera un biroja priekšnieka paraksti. Uz otrās lapas biedra algas kategorijas, datēts ar 1918.gada 1.janvāri. Tabula ar mēnešiem. Uz pirmā vāka zaļš ornumentāls zīmējums.

Dokuments: Latvijas Dzelzceļnieku biedra karte

Latvijas Dzelzceļnieku Biedrības biedra karte Nr.7211 Izdota autosatiksmes šoferim Jānim Stegulim 1937.gada 16.jūnijā. Viņš Latvijas Dzelzceļnieku biedrībā iestājies 1937.gada 1.jūlijā. Uz kartes otrās puses Dzelzceļnieku biedrības mērķi un biedra tiesības un pienākumi. Kartiņa drukāta un paildināta ar tekstu, kas drukāts uz rakstāmmašīnas. Kartiņa zaļā un gaiši brūnā krāsā

Dokuments: Arodbiedrības biedra karte

Arodbiedrības biedra karte Nr.481 Izsniegta Jānim Stegulim, kurš ir strādājis kā šoferis Dzelzceļa TS. Rīgas centrālās valdes zīmoga nospiedums. J.Stegulis arodbiedrībā iestājies 1937.gadā, karte no 1940.gada 1.oktobra. Sekretāra paraksts. Augšējā, kreisajā malā uzraksts : "Visu zemju prolitārieši savienojieties!". Zaļgan-zilā krāsā.

Dokuments: P.Upelnieka dalībnieka apliecība

Dalībnieka apliecība, izsniegta Pēterim Upeniekam, dzimušam 1910.gada 12.maijā. No 1942.gada 1.oktobra ir Austrumzemes dzelzceļu slimo kases dalībnieks. Viņam ir tiesības saņemt no šīs klases ārstēšanu un pabalstu pēc pastāvošiem noteikumiem. Veidlapas formā teksts iespiests latviešu un vācu valodā, papildināts rokrakstā ar informāciju par darbinieku. Apakšējā malā norāde, ka Dalībnieka apliecība ASDK 2.sekcijā. Rokrakstā augšējā, labajā malā piešķir Nr.12. Datēts ar 1942.gadu. Parakstījis darba vietas vadītājs Z.Prande. Sarkan-brūnā krāsā.

Dokuments: PSRS SCM ceļu arhīva izziņa

PSRS SCM Latvijas dzelzceļa pārvaldes ceļa arhīva izziņa Nr.310706/352 no 1958.gada 1.aprīļa. Izziņa apliecina, ka Emīls Krastiņš strādājis par Āraišu stacijas priekšnieku no 1944.gada oktobra līdz 1950.gada 5.februārim. Izziņa izdota uzrādīšanai sociālajai apdrošināšanas nodaļai. Izziņa krievu valodā, zīmogs krievu un latviešu valodā. "PSRS SCM Latvijas dzelzceļa pārvaldes ceļa arhīvs."

Dokuments: PSRS dzelzceļa arodbiedrības karte

Latvijas PSR dzelzceļu transporta strādnieku arodbiedrības biedra karte Nr.28926. Biedra karte izdota Āraišu stacijam Emīlam Krastiņam, dzimušam 1898.gadā. Biedra karte aizpildīta no 1946.gada līdz 1950.gadam. Teksts iespests un rokrakstā papildināts latviešu un krievu valodā, karte apzīmogota "SCM Latvijas dzelzceļš". Vāks brūnā, augšējā malā uzsaukums: "Visu zemju proletārieši savienojoties!". Biedra kartē ielīmētas markas par biedra naudas samaksāšanu.

Dokuments: PSRS dzelzceļa arodbiedrības karte

PSRS Arodbiedrības biedra karte Nr.464710, izsniegta Emīlam Krastiņam, Āraišu stacijas priekšniekam. Zīmoga teksts un rakstītais teksts latviešu un krievu valodā. Teksts iespiests un papildināt rokrakstā. Biedra karte aizpildīta par janvāri, ielīmētas markas. Vāki pelēki

Dokuments: Veselības grāmatiņa

Veselības grāmatiņa (VG) Nr.883, izdevējs Latvijas Valsts dzelzceļi 1941.gada 11.februārī. Grāmata cietos, brūnos vākos. 1 lapā teksts rakstīts ar zīmuli latviešu valodā. Priekšējās lapas arī pēdējā līdz 21lpp izrauta.

Dokuemnts: Ekspressūtījuma zīme

Latvijas valsts dzelzceļu ekspressūtījuma zīme Nr.69, preču sūtīšanai no Rīgas uz Ķegumu 1939.gada 12.maijā.

Dokuments: Rēķins Nr.147

Dzelzs un tērauda preču tirgotavas H.Hirschmann& Baum rēķins Nr.147, Rīgā 1937.gada 10.maijā.

Dokuments: Noraksts par materiāliem

Firmas "Paul Boehm" zīme Nr.18.(53390) Rīgā 1938.gada 7.martā, kas izdota K.Zariņa kungam par materiāliem (noraksts).

Dokuments: Vekselis par 50 latiem

Vekselis par 50 latiem. Maksājams Rīgā 1937.gada 7.maijā ar termiņu līdz 1937.gadam 7.jūlijam firmai Paul Boehm. Galvenā Rīgas pilsētas Diskonta banka. Vekselis izsniegts Kārlim Zariņam. Veidlapa, kas aizpildīta rokrakstā.

Dokuments: Tāme par celtniecības materiāliem

Lēses (Tāmes) Nr.19 (53391) noraksts K.Zariņa kungam par materiāliem un to piegādi no firmas "Paul Boehm", Aspāzijas bulvārī 11, Rīgā. Veidlapa, kas papildināta rokrakstā. Materiālu cenas noteiktas latos. Apakšējā malā uzspiests sarkans zīmogs- SAMAKSĀTS. Datēts ar 1938.gada 7.martu.

Dokuments: Ekspressūtījuma zīme

Ekspressūtījuma zīme Nr.4. Preces izsūtītas 1937.gada 29.septembrī no stacijas Lielvārde uz Ķegumu.

Dokuments: Izziņa Nr.313

Izziņa Nr.313. Izdevusi Dzelzceļa Virsvaldes finanšu direkcija par ieturējumiem no piegādātāja. Rokrakstā papildināta veidlapa. Parakstījis Latvijas dzelzceļu vecākais grāmatvedis. Datēts ar 1931.gada 26.februāri.

Dokuments: Izziņa Nr.315

Izziņa Nr.315 izdevusi Dzelzceļa virsvaldes Finanšu direkcija. Veidlapa, kas papildināta rokrakstā. Parakstījis vecākais grāmatvedis, datēta ar 1931.gada 27.februāri.

Dokuments: Vekselis par 50 latiem

Vekselis par 50 latiem, maksājams Rīgā 1937.maijā ar termiņu 1937.g. augusts firmai Paul Boehm. Galvotājs Rīgas pilsētas diskounta banka. Veidlapa, kas papildināta rokrakstā, apzīmogota.

Dokuments: Kontu grāmata

Kontu grāmata par kurināmā izmantošanu. Grāmatā uzskaitīts kurināmā izmantošana Latvijas dzelzceļu direkcijā, darbnīcās, u.c. kontos. Datēts ar 1921.-1926.gadu. Iesieta a/s "J.A Kukurs konto grāmatu,